Tävlingsregler för Eurovision France – C’est vous qui décidez! 2022

Eurovision France – C’est vous qui décidez!Schlagerpinglan: France Télévisions tar emot bidrag till Eurovision France – C’est vous qui décidez! från den 21:a juni till den 24:e oktober, vilket ni kan läsa mer om här.

Det fullständiga regelverket (på franska) hittar ni hos francetelevisions.fr medan ni här nedan ser en (ordagrant återgiven) Google Translate-version på svenska.
(Grafik lånad från france.tv)

OBS! Det finns inga garantier för att den svenska versionen är korrekt översatt, se den franska originaltexten längst ner på sidan.


Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2022


REGLER
“EUROVISION FRANKRIKE”

RING FÖR ANSÖKNINGAR

INLEDNING
FRANCE.TV STUDIO, ett förenklat aktiebolag med ett kapital på 877 300 euro, vars säte är beläget på 26, rue d’Oradour sur Glane, 75015 PARIS, registrerat i Paris handels- och företagsregister under nummer 335 175 188 (nedan kallat nedan) till “företaget”), i samarbete med France Télévision -gruppen och Eurovision, planerar att producera och genomföra en tv -sångtävling bestående av en tävling vars mål är att bestämma låten (hörd som musiken och texten) och tolk som kommer att representera Frankrike vid nästa Eurovision Song Contest 2022.

Detta program, provisoriskt eller definitivt med titeln “EUROVISION France” (nedan kallat “tävlingen”), är särskilt avsett att, om projektet lyckas, sändas på TV-kanalerna i France Televisions Group (nedan – nedan kallas ”sändaren”) såväl som på alla elektroniska kommunikationsnätverk och / eller on-demand audiovisuella medietjänster, på fasta och mobiltelefonistöd, genom radiodrift i enlighet med nedanstående bestämmelser.

Det specificeras att termen “Tävling” som används här och definieras ovan inte avser EUROVISION -tävlingen i sig utan endast beskriver det program som bör produceras av företaget bestående av en sångtävling som vinnaren ska representera Frankrike vid nästa EUROVISION 2022.

Vid detta tillfälle lanserar företaget en ansökningsomgång (nedan kallad “ansökningsomgång”) avsedd för personer som vill delta i tävlingen som författare och / eller kompositör och / eller artist, och specificeras att efter eget val företaget, alla kombinationer mellan författarna och / eller kompositörerna och / eller de artister som kommer att ha ansökt är möjliga.

Dessa föreskrifter är avsedda att styra ansökningsomgången för tävlingen om den sistnämnda faktiskt organiseras, produceras, produceras och sprids.

Registrering för ansökningsomgången innebär att man utan förbehåll accepterar villkoren i dessa föreskrifter och eventuella ändringar.

Artikel 1: DELTAGANDE I RINGEN FÖR ANSÖKNINGAR
Inbjudan till ansökningar kommer att meddelas på France Télévisions-gruppens filialer och / eller dess onlinekommunikationstjänster för allmänheten och / eller on-demand audiovisuella medietjänster, särskilt på France Télévisions-gruppens webbplats för tävlingen samt på något annat lämpligt sätt som företaget och France Télévisions väljer. Villkoren för att svara på ansökningsomgången kommer att anges vid detta tillfälle.

Ansökningar kan lämnas in från måndagen den 21 juni 2021 till den 24 oktober 2021. Företaget kan efter eget gottfinnande förlänga ansökningsomgången och därmed skjuta upp det sista stängningsdatumet. I detta fall kommer en ändring av dessa föreskrifter att fungera som det nya stängningsdatumet.

Inbjudan till ansökningar är endast öppen för fysiska personer och uppfyller alla följande villkor:

– minst 16 år gammal från och med den 1 januari 2022. Mindreåriga som deltar i ansökningsomgången kommer att anses delta under kontroll och med samtycke från sina juridiska företrädare med föräldramyndighet.

– ha tillstånd att vara i Frankrike och / eller vidta alla nödvändiga arrangemang för att vara i Frankrike för inspelningen av tävlingsutsändningen, i enlighet med alla tillämpliga lagar och / eller förordningar.

– som inte är medarbetare eller familjemedlemmar (skattehushåll) till en anställd i företaget och / eller programföretaget och / eller Eurovision;

– inte samarbetar i organisationen av ansökningsomgången och / eller tävlingen;

– gratis och tillgänglig för att delta i tävlingens olika omgångar vid urval och vid seger i tävlingen, vid Eurovision 2022; i synnerhet att inte vara bunden av ett kontrakt som hindrar (i) kandidaten av någon anledning, från att delta i tävlingen vid urval, (ii) kandidaten från att delta i Eurovision 2022 vid seger vid resultatet från tävlingen och (iii) företaget och FRANKRIKE TELEVISIONS -gruppen samt deras uppdragstagare för att särskilt utnyttja den musikaliska kompositionen och / eller texterna och / eller tolkningen av låten och / eller bilden, namnen, först kandidaternas namn, smeknamn och röst.

Vid seger i “Eurovision France” -tävlingen kommer kandidaten att göra sitt bästa för att främja sitt deltagande i Eurovision song contest i Frankrike och utomlands, på antennerna i France Télévisions -gruppen och i alla traditionella eller digitala medier som bedöms relevant av den franska delegationen

– Om kandidaterna har avtal med skivbolag och / eller förlag garanterar de, i tillämpliga fall, att de tidigare har fått sitt tillstånd att delta i tävlingen;

– inneha civilförsäkringsförsäkring;

– Håll ett rent kriminalregister;

– aldrig ha varit föremål och / eller inte varit föremål för åtal och / eller brottmål. Beträffande minderåriga får de inte ha varit eller varit föremål för någon åtgärd av skydd, bistånd, tillsyn eller utbildning i den mening som avses i förordning nr 45-174 av den 2 februari 1945 om brott mot barn.

– vara författare och / eller kompositör och / eller utförare av en låt, och gå med på att låta den tävla i tävlingen och, om den nämnda låten är utsedd till vinnare av tävlingen, i Eurovision 2022;

– vars sång och / eller komposition och / eller text uppfyller följande kumulativa villkor:

sången, kompositionen, texten måste huvudsakligen göras på franska och / eller regionala, även integrera språken i de franska utomeuropeiska departementen och territorierna;

opublicerad den 1 september 2021;

inte har offentliggjorts för kommersiella ändamål före den 1 september 2021.

Det specificeras att för alla kandidater som svarar på ansökningsomgången måste icke-kommersiell kommunikation om sången som presenteras i tävlingens sammanhang ske i samråd med företaget och i inget fall utan dennes föregående godkännande.

– kan utföras av högst 6 (sex) artister (artister och / eller korister) under föreställningen på scenen under tävlingen vid urval och Eurovision 2022 vid seger i tävlingen.

– Författare och / eller kompositörer måste registrera, eller redan vara registrerade, hos SACEM eller hos något motsvarande kollektivt förvaltningsföretag (inklusive utomlands) som tillåter hantering av sina rättigheter av nämnda företag.

Det specificeras att låten kan ha deponerats hos SACEM och / eller hos något motsvarande samlingsförening eller ha skrivits och / eller komponerats före den 1 september 2021

– Förklara att du aldrig har gjort några offentliga uttalanden via sociala nätverk och / eller online -innehållsplattformar i synnerhet men inte begränsat till, som strider mot lagar och regler.

– Svara på ansökningsomgången under de villkor som anges på webbsidan för den på webbplatsen redigerad av företaget France Télévisions som är tillgänglig på adressen ftvetvous.fr/eurovision och fyll i de obligatoriska fälten i ansökningsomgången som anges där eller på de villkor som kommer att ha meddelats av företaget i händelse av att personen svarar på nämnda ansökningsomgång via ett annat sätt än den ovan nämnda webbplatsen.

– Se till att låten inte är ett resultat av plagiat eller förfalskning eller har någon likhet med ett annat befintligt verk, oavsett om det påminner om det.

– Garantera att sången (förstås som texten och musiken) samt tolkningen av den senare inte innehåller element som strider mot lagar, förordningar och andra tillämpliga texter (såsom rekommendationer, åsikter …) från någon behörig myndighet och / eller kommentarer som kan ha till syfte eller effekt att undergräva allmän ordning och / eller god moral och / eller bilden av företaget och / eller gruppen France Télévision och / eller tävlingen och / eller på Eurovision (både tävlingen och enheten). Ord, tal eller gester av politisk eller liknande art är inte tillåtna. Citering av varumärken är inte tillåten. Inget stötande eller annat stötande språk är tillåtet i texterna eller framförandet av låtarna.

Varje falsk deklaration och / eller bristande efterlevnad av ovannämnda klausuler kan leda till fördomar för företaget och FRANKRIKE TELEVISIONS-gruppen och eliminering av någon person som har lämnat in sin ansökan för den berörda tävlingen och, beroende på fallet, eliminering av sången (hörd som musiken och texten) som åtföljer gärningsmannen, efter företagets gottfinnande.

Det specificeras att vid överträdelse av dessa föreskrifter kan företaget efter eget gottfinnande och från fall till fall efter att ha studerat villkoren för nämnda överträdelse, (i) antingen eliminera den person som lämnade in sin ansökan (ii) antingen för att påminna om urvalsreglerna och be den att följa dem så snart som möjligt och / eller (iii) eller att fatta alla beslut som den anser lämpliga.

De fysiska personer som svarar på ansökningsomgången godkänner alla kontroller avseende särskilt deras identitet, deras hemvist, utöver dem som rör de villkor som anges ovan. Varje falsk deklaration kan leda till att intressentens deltagande i ansökningsomgången elimineras och / eller avbryts.

Artikel 2: UTFÖRANDE AV UPPSKRIFTEN FÖR ANSÖKNINGAR
Individer kommer att svara på ansökningsomgången i enlighet med villkoren som definieras på webbsidan för tävlingen på webbplatsen som är tillgänglig på adressen ftvetvous.fr/eurovision som publiceras av företaget France Télévisions.

Individer kommer formellt att ansöka via den e-postadress som nämns på den ovannämnda France Televisions-gruppsajten och måste fylla i formuläret som läggs ut för detta ändamål på France Televisions-webbplatsen och, om tillämpligt, bifoga all information som är nödvändig för deras ansökan enligt ” syftet med den senare (sångprestanda och / eller text och / eller komposition) i MP3 / MP4 / VLC / Movie Maker / Word / Odt / PDF / Pages -format.

De element som nämns ovan kommer nedan att kallas “elementen”.

Från alla sålunda tillhandahållna element väljer företaget de bästa tjänsterna med avseende på tävlingen och efter eget gottfinnande. De fysiska personer som sålunda väljs kommer att meddelas av företaget och kommer att uppmanas att bekräfta sin önskan att delta i tävlingens första etapp, nämligen deltagande i en fysisk gjutning som kommer att ske i enlighet med de villkor som kommer att meddelas av Företag till varje kandidat för tävlingen..

Det specificeras att mellan det ögonblick då varje kandidat för ansökningsomgången och det slutliga urvalet kan mellanstadierna av förval organiseras av företaget efter eget gottfinnande. Den kommer då att informera alla som är listade efter att deras ansökan skickats. Således kan personer som ingår i den valda listan kontaktas för olika förvalsfaser innan den slutliga ansökningsomgången stängs utan att deras val för tävlingen är slutgiltigt. På samma sätt några förvalda personer kan, innan ansökningsomgången avslutas, behöva skjuta vissa audiovisuella sekvenser på begäran av företaget, utan att detta utgör ett slutligt urval.

Det specificeras också att om företaget upprättar en lista över utvalda kandidater i slutet av ansökningsomgången, kommer det också att ha möjlighet att upprätta en väntelista vid uttag och / eller diskvalificering av en låt och / eller en kandidat, oavsett anledning.

Om den ena eller den andra av de förvalda fysiska personerna inte kan delta efter valet i tävlingen får de inte ersättas av en tredje part, eftersom deras deltagande är strikt personligt. Företaget kommer att besluta efter eget gottfinnande vilken kandidat som sedan kommer att väljas i stället för den förvalda fysiska personen som inte är tillgänglig.

När tävlingen sänds på tv innebär deltagande i tävlingen inspelning, spridning och mer allmänt utnyttjande av immateriella rättigheter kopplade till texter, kompositioner och tolkningar samt bilder, röst och andra personlighetsattribut för personer som svarar på uppmaningen att poster, inom ramen för det audiovisuella programmet som återger tävlingen, över hela världen och så länge som dessa rättigheter existerar och deltagarnas acceptans och, för minderåriga, av de senare och deras juridiska företrädare, överföringen av rättigheterna knutna till dessa
registreringar till företaget, utan kostnad.

Varje fysisk person som valts av företaget måste, före sitt faktiska deltagande i tävlingens första omgång, ha lämnat in till företaget, vederbörligen färdigställt och undertecknat av sig själva och, för minderåriga, deras juridiska ombud, alla dokument som är nödvändiga för detta deltagande. Underlåtenhet att tillhandahålla några av de dokument som krävs för att delta i tävlingen kan leda till eliminering.

Det specificeras att i händelse av att en fysisk person endast skulle ha ansökt som författare och / eller kompositör eller författare och / eller artist eller kompositör och / eller artist, han uttryckligen accepterar att företaget inom ramen för dess deltagande i tävlingen kan associera alla artister och / eller författare och / eller kompositörer efter eget val.

Individer som svarar på ansökningsomgången kan när som helst dra tillbaka sitt deltagande.

Det erinras om att deltagande i ansökningsomgången endast är ett steg i valet av kandidater till tävlingen. Endast utvalda personer kommer att kunna delta i tävlingens första etapp.

Det anges för alla praktiska ändamål att företaget, utöver denna ansökningsomgång, kan välja möjliga framtida kandidater till tävlingen på något annat sätt, direkt eller indirekt, efter eget gottfinnande.

Det specificeras att de personer som företaget och FRANKRIKE TELEVISIONS -gruppen har valt, antingen som författare och / eller kompositör och / eller utförare av en förvald låt, kan presenteras och utvärderas inom ramen för tävlingen av juryer. Proffs och / eller tittare

Artikel 3: PERSONLIGA DATA
Företaget informerar härmed alla personer som vill lämna in sin ansökan till tävlingen att för att korrekt ta hänsyn till varje ansökan om tävlingens förval måste viss information om dig, kallad personuppgifter, samlas in, lagras och behandlas av företaget.

Varje person erkänner härmed att alla personuppgifter som tillhandahålls för förvalet för tävlingen är nödvändiga för att producera det program för vilket tävlingen är mediet, för vilket en förvalsprocess av kandidaterna organiseras särskilt genom utlysningen. Det är också enighet om att dessa uppgifter kommer att samlas in, lagras och behandlas av företaget och / eller dess partners (i synnerhet programföretaget) och / eller tjänsteleverantörer, inom ovannämnda ram och i enlighet med företagets sekretesspolicy som finns på webbplatsen . internet https://www.francetelevisions.fr/groupe/confidentialite#cgu. Det specificeras att denna sekretesspolicy syftar till att informera de personer som tillhandahåller sina personuppgifter till företaget (i) om hur företaget behandlar personuppgifter och (ii) om alla rättigheter som varje person har. Beträffande skyddet av hans personliga data.

Det erinras om att varje person, i enlighet med de allmänna dataskyddsförordningarna, i synnerhet har rätten till åtkomst, ändring, radering men också rätt till portabilitet och verkställighet av sina personuppgifter. Hans rättigheter kan utövas genom att skriva till FRANCE.TV STUDIO, 26, rue d’Oradour sur Glane, 75015 PARIS

I händelse av att den som vill lämna in sin ansökan till tävlingen är en minor, garanterar den sistnämnda att ha uttryckligt samtycke från sina juridiska ombud och garanterar också att de kommer att lämna tillbaka samtyckesformuläret. som kommer att skickas till företaget av företaget, undertecknat av sig själv och dess juridiska ombud.

Artikel 4: ANSVAR

Företaget och / eller France Télévisions tecknar inte när det gäller fysiska personer som svarar på ansökningsomgången under någon skyldighet att producera, genomföra och / eller sända tävlingen, helt eller delvis, och kan därför inte oroas i detta avseende …

Företaget och / eller France Télévisions kan inte hållas ansvariga om:

varje händelse som presenterar egenskaperna hos force majeure;

varje handling från en tredje part och / eller fel av en fysisk person som svarar på ansökningsomgången som orsakar skada för en tredje part eller sig själv;

varje handling av en fysisk person som svarar på uppmaningen till kandidater som går i strid med reglerna som följer av dessa och eventuella ändringar och / eller stör den smidiga driften och / eller integriteten i utlysningen av kandidater;

alla tekniska, logistiska och / eller materiella fel;

skada på IT -utrustning eller data från fysiska personer som svarar på ansökningsomgången.

Varje fysisk person som svarar på ansökningsomgången måste, innan han deltar i ansökningsomgången, se till att detta deltagande inte kränker och inte påverkar tredje parts rättigheter. Alla kommer i detta avseende att anta alla konsekvenser av sina val och beslut.

Företaget och / eller dess uppdragstagare samt France Télévisions och dess dotterbolag garanterar inte att ansökningsomgången fungerar utan avbrott, fel, funktionsstörningar eller förlust av data, eller i avsaknad av dator- eller andra fel, eller att observerade defekter kommer att korrigeras, vilket de fysiska personerna som svarar på ansökningsomgången uttryckligen erkänner.

Mekaniken i ansökningsomgången via elektroniska kommunikationstjänster innebär fullständigt och fullständigt erkännande och acceptans av deltagare av nätverkets egenskaper och gränser, och mer allmänt av elektroniska kommunikationstjänster, särskilt med avseende på teknisk prestanda, svarstider för konsult, förhör, överföring eller överföring av information, risker för avbrott eller funktionsstörningar i nätverk eller system, risker relaterade till anslutning, problem relaterade till överbelastning av nät eller datorsystem, avsaknad av skydd av vissa uppgifter mot eventuellt missbruk och risken för kontaminering av möjliga virus som cirkulerar på nätverken och av vilka varken Bolaget eller Bolagets uppdragstagare eller France Télévisions och / eller dess dotterbolag kunde hållas ansvariga.

Företaget och / eller dess uppdragstagare samt France Télévisions och dess dotterbolag kan inte hållas ansvariga särskilt (i) om de fysiska personer som svarar på ansökningsomgången inte lyckas komma åt den webbplats som är avsedd för detta ändamål eller att överföra sina element ., eller för att få information efter att deras element skickats eller om de får felaktig eller sen information, eller (ii) om företaget och / eller dess uppdragstagare och / eller dess tjänsteleverantörer och / eller France Télévisions och dess dotterbolag får felaktiga eller ofullständig information, eller om uppgifterna om ansökningsomgången, inklusive elementen, inte nått företaget och / eller dess uppdragstagare och / eller deras tjänsteleverantörer och / eller France Télévisions och dess dotterbolag eller deras skulle komma oläsligt, omöjligt att försenad eller vid tekniska eller andra avvikelser som påverkar ansökningsomgångens funktion och är kopplad, särskilt men inte begränsad till, trängseln elektroniska kommunikationsnät, datorsystem, strömavbrott, logisk eller materiell miljö som driver ansökningsomgången.

I händelse av motsägelse mellan bestämmelserna i dessa föreskrifter och meddelanden och / eller information angående ansökningsomgången, gäller bestämmelserna här.

Artikel 5: OM BEDRÄG

Individer som svarar på ansökningsomgången som har bedragit eller försökt göra det kommer att omedelbart och utan regress förlora alla rättigheter att delta i ansökningsomgången och / eller tävlingen.

Företaget och / eller France Télévisions och dess dotterbolag kan inte åta sig något ansvar av något slag gentemot deltagarna som ett resultat av bedrägeri.

Artikel 6: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Individer som svarar på ansökningsomgången kommer uteslutande att bära kostnaderna för deras deltagande. Eftersom ansökningsomgången inte ger möjlighet att bestämma de förvalda personerna påminner företaget om att det i detta avseende inte är skyldigt att göra någon ersättning.

Deltagande i ansökningsomgången är strikt frivilligt och får inte resultera i någon form av ersättning och / eller ersättning.

Individer som svarar på ansökningsomgången erkänner och accepterar att de är ensamma och ensamma om att elementen återger sina tjänster som de kommunicerar vid deras deltagande i ansökningsomgången.

De fysiska personer som svarar på ansökningsomgången förklarar och garanterar, utan förbehåll, att de har alla rättigheter, licenser, samtycken och auktorisationer från alla tredje parter som möjliggör fredligt utnyttjande av företaget av elementen (i synnerhet bilder, videor, ljud , arrangemang, texter, etc.), under de villkor som avses här. Om de inte erhåller nödvändiga förhandstillstånd och överenskommelser för detta ändamål åtar sig de fysiska personerna som svarar på ansökningsomgången att inte överlämna till företaget poster över vilka tredje parter kan inneha rättigheter, inklusive rätten till immateriell egendom, rätten att respektera privatliv och rätt till bild.

Följaktligen åtar sig fysiska personer som svarar på ansökningsomgången att inte skicka något material till företaget som skulle kränka tredje parts rättigheter. I ett sådant fall och om företaget känner till det skulle den senare ha möjlighet att diskvalificera den fysiska personen från ansökningsomgången.

Individer som svarar på ansökningsomgången får inte sända företaget några element av reklam- eller reklamartiklar, i strid med allmän ordning eller moral, våldsamma, rasistiska, revisionistiska, kondonerande krigsförbrytelser, kränkande eller oförskämda, i strid med upphovsrätten eller närliggande rättigheter, varumärkeslagstiftning, bildrättigheter, rätten till respekt för privatlivet eller som skulle bryta mot någon annan gällande lagstiftning eller bestämmelse. I ett sådant fall och om företaget känner till det skulle den senare ha möjlighet att diskvalificera den fysiska personen från ansökningsomgången.

Företaget är den enda beslutsfattaren av de element som det skulle vilja utnyttja. Dess val får inte bli föremål för tvist, krav eller begäran om förklaring av något slag. Följaktligen tecknar företaget inte när det gäller fysiska personer som svarar på ansökningsomgången under någon skyldighet att använda de element som skickas av dem, som nämnda personer känner igen och accepterar, och avstår således från eventuell regress mot företaget till denna titel. På samma sätt inser och accepterar människor att det inte troligtvis kommer att orsaka någon skada av att elementen inte används.

Deltagande i ansökningsomgången innebär godkännande av dessa villkor och godkännande för företaget och / eller någon annan fysisk eller juridisk person som det skulle ersätta och / eller som det skulle överföra förmånen till, på en icke-exklusiv och gratis basis, för hela världen, för hela den juridiska varaktigheten av immateriella rättigheter, utan begränsning av antal, helt eller delvis, med användning av bilder och ljud tillsammans eller separat, för att fortsätta med fixering, reproduktion och representation av element som tillhandahålls, och detta genom all distribution och / eller exploatering, hittills känt eller okänt och i synnerhet utan att denna lista är uttömmande:

Linjär drift med alla medel och tjänster för kommunikation till allmänheten, oavsett om det är online eller inte, särskilt av alla elektroniska kommunikationstjänster, inklusive betal- eller icke-betal-tv till någon mottagningsterminal, fast eller mobil, känd eller okänd hittills, särskilt TV- och radiosändningar, i synnerhet digitala och / eller analoga, med alla metoder som finns i tv -sändningar och radiosändningar som kan användas tillsammans eller var för sig, och på alla sätt och / eller bearbetning av bilder och / eller ljud som är kända eller okända hittills , i synnerhet via markbunden eller digital radio (inklusive särskilt genom exempelvis mobil-tv, såsom DVB-H eller T-DMB), kabel, inklusive av alla telefonnät, särskilt genom XDSL- och satellitteknik, samt av eventuella elektroniskt kommunikationsnätverk assimilerat till dessa och i fullständig och samtidig återhämtning av alla kommunikationsnätverk elektroniska joner oavsett standarder, generationer, processer som implementeras (såsom i synnerhet radionät, kabel, satellit, xDSL, IP, DVB H, EDGE, UMTS, LTE, 3G, 4G, 5G), med eller trådlöst, nuvarande och framtida;

Icke-linjär exploatering inom ramen för offentliga onlinekommunikationstjänster (särskilt Internet), inklusive med hjälp av en exporterbar spelare och särskilt, men utan begränsning, online-innehållsplattformar och / eller on-demand audiovisuella medietjänster (särskilt VOD och liknande, så kallad catch-up-tv eller Catch ‘Up TV), oavsett metoder och medel, med gratis eller betald tillgång, till en fast eller mobil mottagningsterminal, känd eller okänd hittills och oavsett de kommersiella leveransvillkoren till allmänhet, både för reklam- och kommersiella ändamål (inklusive i synnerhet och utan att denna lista är uttömmande: all internetutnyttjande; utnyttjande på interaktiva kanaler; alla utnyttjanden inom ramen för “video on demand” (VOD, NVOD, SVOD, Pay per view) , hämta TV etc.);

Telematik- och telefondrift inklusive i synnerhet Audiotel, SMS, MMS, i-mode, mobilanpassningstjänster (röstmeddelanden, logotypnedladdningar), Wap, etc. och avsedd för alla fasta och / eller mobila terminaler (och särskilt datorer, mobiltelefoner, mp3- och mp4 -filspelare inklusive särskilt Podcast, PDA, iPod, iPhone, iPad, etc.);

Användning av fotografier och mer allmänt bilder från videor i publikationer, särskilt som en del av onlinekommunikationstjänster till allmänheten och / eller on-demand audiovisuella medietjänster som publiceras av företaget och / eller av programföretag och mer allmänt på alla medier, i synnerhet på pressmagasinmedia, i alla verk som är relaterade till tävlingen, på Internet, etc. ;

Exploatering i form av videogram (videokassett, DVD, DVD-HD, Blu-Ray, UMD, CD-Rom, DVD-Rom, miniskiva, etc.);

Utnyttjande av offentliga framträdanden på vilken marknad, festival, reklamevenemang som helst och i allmänhet på vilken offentlig plats som helst;

Utnyttjande på alla medier för att främja tävlingen.

För korrekt användning av elementen accepterar de fysiska personerna som svarar på ansökningsomgången att alla de rättigheter som beviljas häri samt den verksamhet som företaget tänker sig, i synnerhet på nya kommunikationsmedier (såsom mobiltelefoner, PDA och / eller andra, etc.) kan bland annat kräva klippning, redigering, omformatering och / eller beskärning av vissa element (särskilt videor) samt andra modifieringar som krävs, särskilt av tekniska begränsningar och / eller grafik. Företaget garanterar Sändaren mot eventuell återanvändning i detta avseende.

Deltagande i ansökningsomgången innebär att företaget har tillstånd att använda videorna, helt eller delvis, på alla medier, sätt att utnyttja och i alla format för att främja företagets och / eller grupp som det tillhör och / eller av företagets partners inklusive France Télévisions, för varje person som väljs ut för tävlingen i slutet av ansökningsomgången.

Artikel 7: ÄNDRINGAR I FÖRORDNINGARNA

Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa föreskrifter om det behövs, för att fatta alla beslut som det kan anse som användbara vid tillämpning och tolkning av regelverket utan föregående meddelande eller skyldighet att motivera sitt beslut och utan att dess ansvar kan åsamkas som följd. I synnerhet förbehåller sig företaget rätten att ändra eller justera dessa föreskrifter för att följa Eurovision 2022 -föreskrifterna eftersom de kommer att kommuniceras i sin slutliga version om det behövs.

Företaget förbehåller sig rätten, när som helst, från rätten utan föregående meddelande och utan att behöva motivera det, att avbryta ansökningsomgången, förlänga den, förkorta den, ändra den eller avbryta den. I detta fall kan företaget inte hållas ansvarigt för detta faktum och deltagare i ansökningsomgången kommer inte att kunna kräva någon form av ersättning.

Ändringar kan göras i dessa föreskrifter, som kommer att bli föremål för en deposition hos SCP SIMONIN – LE MAREC – GUERRIER, tillhörande kronofogdar, rue Taitbout 75009 Paris 54.

I händelse av en situation som inte är tänkt i samband med dessa presenter, kommer företaget ensamt att besluta om det beslut som ska fattas.

Artikel 8: GÄLLANDE LAG
I händelse av en beständig oenighet om tillämpningen eller tolkningen av dessa föreskrifter, och i avsaknad av ett vänskapligt avtal, kommer alla tvister att lämnas till den behöriga domstolen i Paris.

Dessa föreskrifter omfattas av fransk lag.

Artikel 9: FILNING AV REGLERNA
Dessa regler lämnas in för studien av SCP SIMONIN-LE MAREC-GUERRIER, associerade fogdar, 54 rue Taitbout 75009 Paris, som har anförtrotts kontrollen av hur det ska fungera smidigt.

(Källa: Google Translates tolkning av FT:s EUROVISION FRANCE CAST RÈGLEMENT SELEC 2022 – 2021-10-19)


RÈGLEMENT
« EUROVISION FRANCE »

APPEL A CANDIDATURES

PREAMBULE
La société FRANCE.TV STUDIO, Société par actions simplifiée au capital de 877 300 euros, dont le siège social est situé 26, rue d’Oradour sur Glane, 75015 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 335 175 188 (ci-après dénommée « la Société »), en collaboration avec le groupe France Télévision et l’Eurovision, envisage de produire et réaliser, un concours télévisé de chanson consistant en une compétition dont l’objectif est de déterminer la chanson (entendu comme la musique et le texte) et l’interprète qui représenteront la France au prochain concours de l’Eurovision 2022.

Cette émission, provisoirement ou définitivement intitulé « EUROVISION France » (ci-après dénommé « le Concours »), est destinée, notamment, en cas d’aboutissement du projet, à être diffusée sur les chaînes de télévision du Groupe France Télévisions (ci-après dénommée « le Diffuseur ») ainsi que sur tout réseau de communication électronique et/ou services de médias audiovisuels à la demande, sur des supports de téléphonie fixe et mobile, par voie d’exploitation radiophonique selon les dispositions mentionnées ci-dessous.

Il est précisé que le terme « Concours » utilisé aux présentes et défini ci-dessus ne concerne pas le concours de l’EUROVISION en lui-même mais décrit uniquement l’émission qui devrait être produite par la Société consistant en un concours de chant dont le gagnant devrait représenter la France au prochain EUROVISION 2022.

A cette occasion, la Société lance un appel à candidatures (ci-après dénommé « Appel à Candidatures ») à destination des personnes physiques désireuses de participer au Concours en qualité d’auteur et/ou de compositeur et/ou d’interprète, étant précisé qu’au choix de la Société, toutes les combinaisons entre les auteurs et/ou les compositeurs et/ou les interprètes qui auront postulés sont possibles.

Le présent règlement a vocation à régir l’Appel à Candidatures au Concours dans l’hypothèse où ce dernier serait effectivement organisé, produit, réalisé et diffusé.

L’inscription à l’Appel à Candidatures emporte l’acceptation sans réserve des termes du présent règlement et de ses éventuels avenants.

Article 1 : PARTICIPATION A L’APPEL A CANDIDATURES
L’Appel à Candidatures sera annoncé sur les antennes du groupe France Télévisions et/ou ses services de communication au public en ligne et/ou services de médias audiovisuels à la demande notamment sur la page du site internet du groupe France Télévisions consacrée au Concours, ainsi que par tout autre moyen approprié au choix de la Société et France Télévisions. Il sera indiqué à cette occasion les modalités de réponse à l’Appel à Candidatures.

Le dépôt des candidatures pourra être effectué à compter du lundi 21 juin 2021 jusqu’au 24 octobre 2021. La Société pourra, à sa seule discrétion, prolonger la durée de l’Appel à Candidature et décaler ainsi la date de clôture définitive. Dans ce cas un avenant au présent règlement viendra alors acter la nouvelle date de clôture.

L’Appel à Candidatures est ouvert exclusivement aux personnes physiques, remplissant toutes les conditions suivantes :

– âgées d’au moins 16 ans à la date du 01 janvier 2022. Les mineurs participant à l’Appel à Candidatures seront réputés participer sous le contrôle et avec le consentement de leurs représentants légaux titulaires de l’autorité parentale ;

– ayant l’autorisation d’être en France et/ou prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’être en France pour le tournage de l’émission du Concours, ce en conformité avec toutes les dispositions législatives et/ou réglementaires applicables.

– n’étant pas membres du personnel ni membres de la famille (foyer fiscal) d’un employé de la Société et/ou du Diffuseur et/ou de l’Eurovision ;

– ne collaborant pas à l’organisation de l’Appel à Candidature et/ou du Concours ;

– libres et disponibles afin de participer aux différentes épreuves du Concours en cas de sélection et en cas de victoire au Concours, à l’Eurovision 2022 ; notamment ne pas être lié par un contrat empêchant (i) le candidat pour quelle que cause que ce soit, de participer au Concours en cas de sélection, (ii) le candidat de participer à l’Eurovision 2022 en cas de victoire à l’issue du Concours et (iii) la Société et le groupe FRANCE TÉLÉVISIONS ainsi que leurs cessionnaires d’exploiter, notamment, la composition musicale et/ou les paroles et/ou l’interprétation de la Chanson et/ou l’image, les noms, prénom, pseudo et voix des candidats.

En cas de victoire au concours « Eurovision France », le candidat fera ses meilleurs efforts pour promouvoir sa participation au concours Eurovision de la chanson en France et à l’étranger, sur les antennes du groupe France Télévisions et dans tous médias traditionnels ou digitaux jugés pertinents par la délégation française

– Dans l’hypothèse où les candidats auraient des accords avec des maisons de disques et/ou des éditeurs, ils garantissent, le cas échéant, avoir préalablement obtenu leur autorisation pour participer au Concours ;

– Être titulaires d’une Assurance Responsabilité Civile ;

– Être titulaires d’un casier judiciaire vierge ;

– n’ayant jamais fait l’objet et/ou ne faisant pas l’objet de mise en examen et/ou de condamnation pénale. Concernant les mineurs ceux-ci ne devront pas avoir fait ou faire l’objet d’aucune mesure de protection, d’assistance, de surveillance et d’éduction au sens de l’ordonnance n°45-174 du 02 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

– être l’auteur et/ou le compositeur et/ou l’interprète d’une chanson, et accepter de la faire concourir au Concours et, pour le cas où ladite Chanson serait désignée gagnante du Concours, à l’Eurovision 2022 ;

– dont la chanson et/ou la composition et/ou le texte répondent aux conditions cumulatives suivantes :

la chanson, la composition, le texte devront être faites majoritairement en langue française et/ou régionale, intégrant aussi les langues des DOM TOM ;

inédit(s) au 1er septembre 2021 ;

ne pas avoir été rendue publique à des fins commerciales avant le 1er septembre 2021.

Il est précisé que pour tout candidat répondant à l’Appel à Candidatures, la communication non commerciale concernant la chanson présentée dans le cadre du Concours devra se faire en concertation avec la Société et en aucun cas sans une approbation préalable de cette dernière.

– pouvant être interprétée par 6 (six) artistes maximum (interprètes et/ou choristes) lors de l’interprétation sur scène au cours du Concours en cas de sélection et de l’Eurovision 2022 en cas de victoire au Concours.

– les auteurs et/ou compositeurs devront s’inscrire, ou être déjà inscrits, à la SACEM ou auprès de toute société de gestion collective équivalente (y compris à l’étranger) permettant la gestion de leurs droits par lesdites sociétés.

Il est précisé que la chanson peut avoir été déposée à la SACEM et/ou auprès de toute société de gestion collective équivalente ou avoir été écrite et/ou composée avant le 1er septembre 2021

– Déclarer n’avoir jamais tenu de propos publics, via les réseaux sociaux et/ou plateformes de contenus en ligne notamment mais sans s’y limiter, qui soient contraires aux lois et règlements.

– Répondre à l’Appel à Candidatures dans les conditions indiquées sur la page web lui étant consacrée sur le site web édité par la société France Télévisions accessible à l’adresse ftvetvous.fr/eurovision et compléter les champs obligatoires de l’Appel à Candidatures qui y sont indiqués ou dans les conditions qui auront été communiquées par la Société dans l’hypothèse où la personne répondrait audit Appel à Candidature via un autre moyen que le site internet précité.

– Garantir que la chanson ne résulte pas d’un plagiat ou d’une contrefaçon ni ne présente de similitudes avec une autre œuvre existante, qu’importe qu’elles procèdent d’une réminiscence.

– Garantir que la chanson (entendue comme le texte et la musique) ainsi que l’interprétation de cette dernière ne comprend pas d’éléments contraire aux lois, règlements et autres textes applicables (tels que recommandations, avis…) de toute autorité compétente et/ou de propos qui puissent avoir pour objet ou effet de porter atteinte à l’ordre public et/ou aux bonnes mœurs et/ou à l’image de la Société et/ou du groupe France Télévision et/ou du Concours et/ou à l’Eurovision (tant le Concours que l’entité). Les paroles, discours ou gestes de nature politique ou similaires ne sont pas autorisés. La citation de marques commerciales n’est pas autorisée. Aucun langage injurieux ou autre langage inacceptable ne sont autorisés dans les paroles ou dans l’interprétation des chansons.

Toute fausse déclaration et/ou non-respect des clauses précitées est susceptible d’entrainer un préjudice pour la Société et le groupe FRANCE TÉLÉVISIONS et l’élimination de toute personne ayant soumis sa candidature au Concours concerné et selon les cas, l’élimination de la chanson (entendu comme la musique et le texte) accompagnant la personne fautive, ce à la discrétion de la Société.

Il est précisé qu’en cas de manquement au présent règlement, la Société sera susceptible, à sa seule discrétion et au cas par cas après étude des conditions dudit manquement, (i) soit d’éliminer la personne ayant soumis sa candidature (ii) soit de lui rappeler les règles de sélection et lui demander de s’y conformer dans les plus brefs délais et/ou (iii) soit de rendre toute décision qu’elle estimerait adaptée.

Les personnes physiques répondant à l’Appel à Candidatures autorisent toutes vérifications concernant, notamment, leur identité, leur domicile, outre celles relatives aux conditions fixées ci-dessus. Toute fausse déclaration pourra entraîner l’élimination et/ou la suspension de la participation de l’intéressé à l’Appel à Candidatures.

Article 2 : DEROULEMENT DE L’APPEL A CANDIDATURES
Les personnes physiques répondront à l’Appel à Candidatures selon les modalités définies sur la page web consacrée au Concours sur le site web accessible à l’adresse ftvetvous.fr/eurovision édité par la société France Télévisions.

Les personnes physiques candidateront formellement via l’adresse mail mentionnée sur le site du groupe France Télévisions précité et devront renseigner le formulaire mis en ligne à cet effet sur le site de France Télévisions et le cas échéant, joindre tout élément nécessaire à leur candidature selon l’objet de cette dernière (prestation vocale et/ou texte et/ou composition) au format MP3 / MP4 / VLC / Movie Maker / Word / Odt / PDF / Pages.

Les éléments visés dessus seront nommés ci-après les « Eléments ».

À partir de l’ensemble des Eléments ainsi fournis, la Société sélectionnera les meilleures prestations au regard du Concours et à la seule discrétion de la Société. Les personnes physiques ainsi sélectionnées seront averties par la Société et seront invitées à confirmer leur souhait de participer à la première étape du Concours, à savoir la participation à un casting physique qui interviendra selon des modalités qui seront communiqués par la Société à chaque candidat au Concours.

Il est précisé qu’entre le moment où chaque personne candidate pour l’Appel à Candidature et le moment de la sélection définitive, des étapes intermédiaires de pré-sélection pourront être organisées par la Société, ce à sa seule discrétion. Elle en informera alors toutes les personnes présélectionnées suite à l’envoi de leur candidature. Ainsi, les personnes faisant partie de la liste des sélectionnées pourront être contactées pour différentes phases de pré-sélection avant la clôture définitive de l’Appel à Candidature sans pour autant que leur sélection au Concours soit définitive. De même certaines personnes présélectionnées
pourront, avant la clôture de l’Appel à Candidature, être amenées à tourner certaines séquences audiovisuelles à la demande de la Société, ce sans pour autant que cela vaille sélection définitive.

Il est également précisé que si la Société établit à l’issue de l’Appel à Candidature une liste de sélectionnés, elle aura également la possibilité d’établir une liste d’attente dans l’hypothèse d’un désistement et/ou d’une disqualification d’une Chanson et/ou d’un candidat, ce peu importe le motif.

En cas d’impossibilité pour l’une ou l’autre des personnes physiques présélectionnées de participer à la suite des sélections au Concours, elle ne pourra se faire substituer par un tiers, sa participation étant strictement personnelle. La Société décidera à sa seule discrétion, quel candidat sera alors présélectionné en lieu et place de la personne physique présélectionnée indisponible.

Le Concours faisant l’objet d’une diffusion télévisée, la participation au Concours implique l’enregistrement, la diffusion et plus généralement l’exploitation des droits de propriété intellectuelle attachés aux textes, compositions et interprétations ainsi que de l’image, de la voix et autres attributs de la personnalité des personnes répondant à l’Appel à candidature, dans le cadre du programme audiovisuel reproduisant le Concours, dans le monde entier et pendant la durée d’existence desdits droits et l’acceptation par les participants et, pour les mineurs, par ces derniers et leurs représentants légaux, de la cession des droits attachés à ces enregistrements à la Société, ce à titre gracieux.

Toute personne physique sélectionnée par la Société devra, préalablement à sa participation effective à la première épreuve du Concours, avoir remis à la Société, dument complété et signé par elle-même et, pour les mineurs, leurs représentants légaux, l’ensemble des documents indispensables à cette participation. Le défaut de remise de l’un ou l’autre des documents requis pour participer au Concours pourra entraîner l’élimination.

Il est précisé que dans l’hypothèse où une personne physique aurait candidaté uniquement en qualité d’auteur et/ou compositeur ou d’auteur et/ou d’interprète ou de compositeur et/ou interprète, serait sélectionné, il accepte expressément que la Société dans le cadre de sa participation au Concours puisse lui adjoindre tout interprète et/ou auteur et/ou compositeur de son choix.

Les personnes physiques répondant à l’Appel à Candidatures seront libres de rétracter leur participation à tout moment.

Il est rappelé que la participation à l’Appel à Candidatures n’est qu’une étape de la sélection des candidats du Concours. Seules les personnes physiques sélectionnées pourront participer à la première étape du Concours.

Il est précisé à toutes fins utiles que la Société, parallèlement au présent Appel à candidature, pourra sélectionner d’éventuels futurs candidats au Concours par tout autre moyen, de façon directe et indirecte, ce à sa seule discrétion.

Il est précisé que les personnes choisies par la Société et le groupe FRANCE TÉLÉVISIONS, que ce soit en qualité d’auteur et/ou compositeur et/ou interprète d’une chanson présélectionnée pourront être présentées et évaluées dans le cadre du Concours par des jurys de professionnels et/ou téléspectateurs.

Article 3 : DONNEES PERSONNELLES
La Société informe par le présent règlement toutes les personnes souhaitant soumettre leur candidature au Concours qu’en vue de la bonne prise en compte de chaque candidature aux pré-sélections du Concours, certaines informations vous concernant nommées données personnelles, doivent être recueillies, stockées et traitées par la Société.

Chaque personne reconnait ainsi par les présentes que l’ensemble des données personnelles fournies au titre de la pré-sélection au Concours sont nécessaires à la production de l’émission dont le Concours est le support, pour laquelle un processus de pré-sélection des candidats est organisé notamment au travers de l’Appel à Candidature. Il est également convenu que ces données seront collectées, conservées et traitées par la Société et/ou ses partenaires (notamment le diffuseur) et/ou prestataires, ce dans le cadre précité et conformément à la politique de confidentialité de la Société accessible sur le site internet https://www.francetelevisions.fr/groupe/confidentialite#cgu. Il est précisé que cette politique de confidentialité a pour objectif d’informer les personnes fournissant leurs données personnelles à la Société (i) sur la façon dont la Société traite les données personnelles et (ii) sur l’ensemble des droits dont chaque personne dispose concernant la protection de ses données personnelles.

Il est rappelé qu’en application du Règlement Général sur la Protection des Données, chaque personne dispose notamment des droits d’accès, de modification, de suppression mais aussi du droit à la portabilité et à l’opposabilité de ses données personnelles. Ses droits peuvent être exercés en écrivant à FRANCE.TV STUDIO, 26, rue d’Oradour sur Glane, 75015 PARIS

Dans l’hypothèse où la personne qui souhaite soumettre sa candidature au Concours est une personne mineure, cette dernière garantit avoir le consentement exprès de son(ses) représentant(s) légal(aux) et garantit également qu’elle retournera le formulaire de consentement relatif aux données personnelles, qui lui sera adressé par la Société, signé par elle-même et son(ses) représentant(s) légal(aux).

Article 4 : RESPONSABILITES
La Société et/ou France Télévisions ne souscrivent à l’égard des personnes physiques répondant à l’Appel à Candidatures aucune obligation de produire, réaliser et/ou diffuser le Concours, en tout ou partie, et ne sauraient donc être inquiétés à cet égard.

La Société et/ou France Télévisions ne sauraient être responsables en cas de survenance de :

tout événement présentant les caractéristiques de la force majeure ;

tout fait d’un tiers et/ou faute d’une personne physique répondant à l’Appel à Candidatures causant un préjudice à un tiers ou à lui-même ;

tout fait d’une personne physique répondant à l’Appel à Candidatures s’inscrivant en contradiction avec les règles issues des présentes et de ses avenants éventuels et/ou perturbant le bon déroulement et/ou l’intégrité de l’Appel à Candidatures ;

toute défaillance technique, logistique et/ou matérielle ;

de dommage causé aux équipements informatiques ou aux données des personnes physiques répondant à l’Appel à Candidatures.

Chaque personne physique répondant à l’Appel à Candidatures devra s’assurer, avant sa participation à l’Appel à Candidatures, que cette participation ne contrevient pas et ne porte pas préjudice aux droits de tiers. Chacun assumera, à cet égard, toutes les conséquences de ses choix et décisions.

La Société et/ou ses cessionnaires ainsi que France Télévisions et ses filiales ne garantissent pas que l’Appel à Candidatures fonctionne sans interruption, défaillance, dysfonctionnement, ou pertes de données, ni en l’absence d’erreurs informatiques ou autres, ni que les défauts constatés seront corrigés, ce que les personnes physiques répondant à l’Appel à Candidature reconnaissent expressément.

La mécanique de l’Appel à Candidatures via les services de communications électroniques implique la reconnaissance et l’acceptation pleine et entière par les participants des caractéristiques et des limites des réseaux, et plus largement des services de communications électroniques, notamment, en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger, transmettre ou transférer des informations, les risques d’interruption ou de dysfonctionnement des réseaux ou des systèmes, les risques liés à la connexion, les problèmes liés à l’encombrement des réseaux ou des systèmes informatiques, l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur les réseaux et dont ni la Société, ni les cessionnaires de la Société ni France Télévisions et/ou ses filiales ne pourront être tenues responsables.

La Société et/ou ses cessionnaires ainsi que France Télévisions et ses filiales ne pourront être tenues responsables notamment (i) si les personnes physiques répondant à l’Appel à Candidatures ne parviennent pas à accéder au site dédié à cet effet ou à transmettre leurs Eléments, ou à recevoir des informations suite à l’envoi de leurs Eléments ou si elles reçoivent des informations erronées ou tardivement, ou (ii) si la Société et/ou ses cessionnaires et/ou ses prestataires et/ou France Télévisions et ses filiales reçoivent des informations inexactes ou incomplètes, ou si les données relatives à l’Appel à Candidature, y compris les Eléments, ne parvenaient pas à la Société et/ou ses cessionnaires et/ou à leurs prestataires et/ou France Télévisions et ses filiales ou leur arriveraient illisibles, impossibles à traiter, tardivement, ou en cas d’anomalies techniques ou autres affectant le bon fonctionnement de l’Appel à Candidatures, et liés, notamment mais non limitativement, à l’encombrement des réseaux de communications électroniques, aux systèmes informatiques, à une coupure de courant électrique, à l’environnement logique ou matériel opérant l’Appel à Candidatures.

En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et tout message et/ou toute information quelconque relative à l’Appel à Candidatures, les dispositions des présentes prévaudront.

Article 5 : SUR LA FRAUDE
Les personnes physiques répondant à l’Appel à Candidatures ayant fraudé ou tenté de le faire perdront immédiatement et sans recours possible tout droit de participer à l’Appel à Candidatures et/ou au Concours.

La Société et/ou France Télévisions et ses filiales ne sauraient encourir aucune responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des participants du fait des fraudes éventuellement commises.

Article 6 : DISPOSITIONS GENERALES
Les personnes physiques répondant à l’Appel à Candidatures prendront exclusivement à leur charge les frais générés par leur participation. L’Appel à Candidatures ne faisant nullement appel au hasard pour déterminer les personnes présélectionnées, la Société rappelle qu’elle n’est à ce titre nullement tenue de procéder à un quelconque remboursement.

La participation à l’Appel à Candidatures est strictement volontaire et ne saurait entraîner aucune forme quelconque de rémunération et/ou d’indemnisation.

Les personnes physiques répondant à l’Appel à Candidatures reconnaissent et acceptent qu’elles sont seules et uniques responsables des Eléments reproduisant leurs prestations qu’elles communiquent à l’occasion de leur participation à l’Appel à Candidatures.

Les personnes physiques répondant à l’Appel à Candidatures déclarent et garantissent, sans réserve, qu’elles disposent de tous les droits, licences, consentements et autorisations de la part de tous tiers permettant l’exploitation paisible par la Société des Eléments (notamment images, vidéos, sons, arrangements, textes…… ), dans les conditions envisagées aux présentes. Sauf à obtenir les autorisations et accords préalables nécessaires à cet effet, les personnes physiques répondant à l’Appel à Candidatures s’engagent à ne pas soumettre à la Société des Eléments sur lesquels des tiers pourraient détenir des droits, en ce compris le droit de propriété intellectuelle, le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image.

En conséquence, les personnes physiques répondant à l’Appel à Candidatures s’engagent à ne pas adresser à la Société des Eléments qui porteraient atteinte aux droits de tiers. Dans un tel cas et si la Société en a connaissance, cette dernière aurait alors la possibilité de disqualifier la personne physique de l’Appel à Candidature.

Les personnes physiques répondant à l’Appel à Candidatures ne devront pas faire parvenir à la Société des Eléments de nature publicitaire ou promotionnelle, contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, violentes, racistes, révisionnistes, faisant l’apologie des crimes de guerre, injurieux ou grossiers, contraires aux droits d’auteur ou droits voisins, au droit des marques, au droit à l’image, au droit au respect de la vie privée ou qui enfreindraient toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur. Dans un tel cas et si la Société en a connaissance, cette dernière aurait alors la possibilité de disqualifier la personne physique de l’Appel à Candidature.

La Société est seule et unique décisionnaire des Eléments qu’elle souhaiterait exploiter. Ses choix ne pourront faire l’objet d’aucune contestation, réclamation ou demande d’explication d’aucune sorte. En conséquence, la Société ne souscrit à l’égard des personnes physiques répondant à l’Appel à Candidatures aucune obligation d’exploitation des Eléments adressés par ces dernières, ce que lesdites personnes reconnaissent et acceptent, renonçant ainsi à tout recours contre la Société à ce titre. De même, les personnes reconnaissent et acceptent que la non exploitation des Eléments n’est de nature à leur causer aucun préjudice d’aucune sorte.

La participation à l’Appel à Candidatures emporte acceptation des présentes et autorisation pour la Société et/ou toute autre personne physique ou morale qu’elle se substituerait et/ou à laquelle elle transférerait le bénéfice des présentes, à titre non exclusif et gratuit, pour le monde entier, pour toute la durée légale des droits de propriété intellectuelle, sans limitation de nombre, en intégralité ou en partie, avec utilisation des images et des sons ensemble ou séparément, de procéder à la fixation, la reproduction et la représentation des Eléments fournis, et ce par tous moyens de diffusion et/ou d’exploitation, connus ou inconnus à ce jour et, notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

L’exploitation linéaire par tous moyens et services de communication au public, que ce soit en ligne ou non, notamment par tous services de communication électronique, y compris télévision payante ou non-payante à destination de tout terminal de réception, fixe ou mobile, connus ou inconnus à ce jour, notamment diffusion télévisuelle et radiophonique, notamment en numérique et/ou en analogique, par tous procédés inhérents à la télédiffusion et à la radiodiffusion pouvant être utilisés ensemble ou séparément, et par tout moyen et/ou traitement d’images et/ou du son connu ou inconnu à ce jour, notamment par voie hertzienne terrestre ou numérique (en ce compris notamment à titre d’exemple la télévision mobile telle que DVB-H ou T-DMB), câble, y compris par tous réseaux téléphoniques au travers notamment de la technologie XDSL, Satellite, ainsi que par tout réseau de communications électroniques assimilable à ces derniers et en reprise intégrale et simultanée par tous réseaux de communications électroniques quels que soient les normes, les générations, les procédés mis en œuvre (tels que notamment les réseaux radioélectriques, câble, satellite, xDSL, IP, DVB H, EDGE, UMTS, LTE, 3G, 4G, 5G), avec ou sans fil, actuels et futurs ;

L’exploitation non linéaire dans le cadre de services de communication au public en ligne (notamment Internet) y compris au moyen d’un lecteur exportable et notamment mais sans limitation, plateformes de contenus en ligne et/ou services de médias audiovisuels à la demande (notamment VOD et assimilés, télévision dite de rattrapage ou Catch’ Up TV), quels qu’en soient les procédés et moyens, en accès gratuit ou payant, à destination de tout terminal de réception fixe ou mobile, connus ou inconnus à ce jour et quelles que soient les conditions commerciales de fourniture au public, ce tant à titre promotionnel que commercial (incluant notamment et sans que cette liste ne soit limitative : toute exploitation Internet ; exploitation sur des chaînes interactives ; toute exploitation dans le cadre de la « video on demand » (VOD, NVOD, SVOD, Pay per view, catch up TV etc.) ;

L’exploitation par voie télématique et téléphonique comprenant notamment les supports Audiotel, SMS, MMS, i- mode, services de personnalisation de mobiles (messages vocaux, téléchargements de logos), Wap, etc. et à destination de tout terminal fixe et/ou mobile (et notamment ordinateurs, téléphone mobile, lecteur de fichier mp3 et mp4 dont notamment Podcast, PDA, iPod, iPhone, iPad, etc.) ;

L’exploitation de photographies et plus généralement des images issues des vidéos dans des publications, notamment, dans le cadre des services de communication au public en ligne et/ou services de médias audiovisuels à la demande édités par la Société et/ou par les diffuseurs et plus généralement sur tous supports notamment sur support presse-magazine, dans tous ouvrages en lien avec le Concours, sur Internet, etc. ;

L’exploitation sous forme de vidéogrammes (vidéocassette, DVD, DVD-HD, Blu-Ray, UMD, CD-Rom, DVD- Rom, mini-disc, etc.);

L’exploitation par représentation publique dans tout marché, festival, manifestation de promotion et d’une manière générale dans tout lieu public ;

L’exploitation sur tous supports pour la promotion du Concours.

Pour la bonne exploitation des Eléments, les personnes physiques répondant à l’Appel à Candidatures acceptent que l’ensemble des droits concédés aux présentes ainsi que les exploitations envisagées par la Société, notamment, sur les nouveaux supports de communication (tels que les téléphones portables, PDA et/ou autres, etc.) pourront nécessiter, entre autres, des coupures, montages, reformatages et/ou recadrages de certains éléments (notamment vidéos) ainsi que d’autres modifications nécessitées, notamment, par des contraintes techniques et/ou graphiques. La Société garantit le Diffuseur contre tout recours à cet égard.

La participation à l’Appel à Candidatures emporte autorisation pour la Société d’exploiter les vidéos, en tout ou en partie, sur tous supports, modes d’exploitation et en tous formats, à des fins de promotion des activités de la Société et/ou de celles du groupe auquel elle appartient et/ou des partenaires de la Société dont France Télévisions, pour chaque personne étant sélectionné au Concours à l’issue de l’Appel à Candidature.

Article 7 : MODIFICATIONS DU REGLEMENT
La Société se réserve la possibilité de modifier le présent règlement en cas de besoin, de prendre toutes décisions qu’elle pourrait estimer utiles dans l’application et l’interprétation du règlement sans préavis ni obligation de motiver sa décision et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait. Notamment la Société se réserve le droit de modifier, ajuster le présent règlement afin de se conformer au règlement de l’Eurovision 2022 tel qu’il sera communiqué dans sa version définitive le cas échéant.

La Société se réserve la faculté, à tout moment, de plein droit sans préavis et sans avoir à en justifier, d’interrompre l’Appel à Candidatures, de le proroger, de l’écourter, de le modifier ou de l’annuler. En ce cas, la responsabilité de la Société ne pourra être engagée d’aucune manière de ce fait et les participants à l’Appel à Candidatures ne pourront prétendre à aucun dédommagement d’aucune sorte.

Des avenants pourront être apportés au présent règlement, lesquels feront l’objet d’un dépôt auprès de la SCP SIMONIN – LE MAREC – GUERRIER, Huissiers de Justice associés, 54 rue Taitbout 75009 Paris.

En cas de situation non envisagée dans le cadre des présentes, la Société décidera seule de la décision à prendre.

Article 8 : LOI APPLICABLE
En cas de désaccord persistant sur l’application ou l’interprétation du présent règlement, et à défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal compétent de Paris.

Le présent règlement est soumis à la loi française.

Article 9 : DEPOT DU REGLEMENT
Le présent Règlement est déposé en l’étude de la SCP SIMONIN-LE MAREC-GUERRIER, Huissiers de justice associés, 54 rue Taitbout 75009 Paris à laquelle est confiée le contrôle du bon déroulement de sa mise en œuvre.

(Källa: francetelevisions.fr – 2021-10-19)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se