Tävlingsregler för Festivali i Këngës 61

Schlagerpinglan: RTSH har både bekräftat att Albanien planerar att delta i Eurovision Song Contest 2023 samt att de återigen börjat att ta emot bidrag till den nationella uttagningen Festivali i Këngës.

Observera att ingen deadline har presenterats för när bidragen till Festivali i Këngës 61 ska vara inskickade och regelverket som det hänvisas till är från FiK59.

Här nedan ser ni reglerna (ordagrant återberättade från RTSH samt översatt till engelska med hjälp av Google Translate samt smått justerat) samt en Google Translate-översättning av FiK59-reglerna som verkar vara de som gäller (bortsett från datumen).

Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2022

FiK 61

Festivali i Këngës në RTSH, nisin aplikimet për edicionin e 61-të

Radio Televizioni Shqiptar fton të gjithë krijuesit dhe interpretuesit të marrin pjesë në konkurrim për t’u bërë pjesëmarrës në FESTIVALIN E 61-TË TË KËNGËS NË RTSH.

Për të marrë pjesë në përzgjedhje, kërkohet:

– Versioni final i kënduar i këngës (jo më shumë se 4 minuta i gjatë);
– Versioni final i instrumentales, me dhe pa zërat shoqërues;
– Teksti i plotë i këngës;
– Emrat e autorëve të këngës, poeti dhe kompozitori;
– Foto artistike, biografi e këngëtarit apo grupit, përfshirë aktivitete, çmime e veçanti të tjera;

Mungesa e njërës prej kërkesave, mund t’ju bëjë të pavlefshëm për përzgjedhjen!

Mënyra e aplikimit është duke dorëzuar dosjen pranë Zyrës së Protokollit të Radio Televizionit Shqiptar ose duke i dërguar në postën elektronike, në adresën e dedikuar të Festivalit: festival@rtsh.al

Për detaje të aplikimit, ju vjen në ndihmë rregullorja ekzistuese e Festivalit, ku do të gjeni gjithë specifikimet e duhura mbi materialet tuaja konkuruese.

Ju urojmë SUKSESE dhe ju mirëpresim në FEST 61!

(Källa och grafik: RTSH 2022-06-08)


The Song Festival at ART, the applications for the 61st edition start

Albanian Radio Television invites all creators and performers to participate in the competition to become participants in the 61st ART SONG FESTIVAL.

To participate in the selection, you are required:

– The final sung version of the song (no more than 4 minutes long);
– Final version of the instrumental, with and without accompanying voices;
– Full text of the song;
– The names of the authors of the song, the poet and the composer;
– Artistic photos, biography of the singer or group, including other activities, awards and specials;

The lack of one of the requirements may make your selection invalid!

The application method is by submitting the file to the Protocol Office of the Albanian Radio Television or by sending it by e-mail, to the dedicated address of the Festival: festival@rtsh.al

For application details, the existing Festival regulations help you, where you will find all the necessary specifications on your competing materials.

We wish you SUCCESS and welcome you to FEST 61!

(Översättning: Google Translate)


REGLERING AV DEN 59:E SÅNGFESTIVALEN I KONST

Artikel 1 – ALLMÄN
1. Reglerna för den 59:e ART Song Festival (kallad “Reglerna”) anger proceduren för att organisera, utveckla och producera den 59:e ART Song Festival (som vi kommer att hänvisa till som “Festivalen”). Festivalen organiseras, utvecklas och produceras av Albanian Radio Television (som kommer att kallas “RTSH”).
2. Festivalen är en periodisk musikalisk konstnärlig verksamhet, det är en sångtävling, som kännetecknas av systemet för utvärdering av konkurrerande låtar för deltagande i festivalen och av de konkurrerande låtarna i festivalen, av systemet med direkt eliminering av konkurrerande låtar i festivalen och från tillkännagivandet av festivalens vinnande sång, vinnarlåten för festivalens andra pris, vinnarlåten för festivalens tredje pris samt andra utmärkelser från festivalen.
3. Festivalen äger rum under andra halvan av december 2020 i Tirana. Festivaldirektören bestämmer med ett beslut datum då festivalen kommer att äga rum och antalet konstituerande nätter för festivalen, där den sista natten är festivalens sista kväll där festivalens vinnande låt tillkännages och de andra kvällarna på festivalen är tävlande kvällar.
4. Festivalen sänds uteslutande på TV-kanalerna på RTSH-sändningsplattformen.

Artikel 2 – FESTIVALORGANISATIONER
1. Festivalchef
2. Festivalen leds av festivalens chef, som utses och avskedas genom beslut av ART:s generaldirektör. Beslutet att utse festivalchefen definierar festivalchefens ansvar. Generaldirektören för ART tar genom beslutet bort eller ökar ansvaret för festivalchefen.
3. Festivalchefen ansvarar för:

4. organisation, ledning och utveckling av festivalen;
5. fastställa deadline inom vilken konkurrerande låtar måste lämnas in för deltagande i festivalen;
6. utnämning och avskedande av festivalens konstnärliga ledare;
7. utnämning och avskedande av festivalens musikchef;
8. utnämning och avskedande av festivalens tekniska chef;
9. utnämning och avskedande av chefen (presentatören) för festivalen;
10. förslaget till generaldirektören för ART om utnämning och avskedande av medlemmarna i låtvalskommissionen för kvaliteten på konkurrerande låtar på festivalen;
11. förslaget till generaldirektören för ART om utnämning och entledigande av medlemmarna i festivaljuryn;
12. utnämning och avskedande av medlemmar i olika kommissioner, som utövar vissa uppgifter inom festivalen;
13. utnämning och avskedande av festivalens författare, i egenskap av författaren till det litterärt-konstnärliga manuset och regissörens författare;
14. kontroll, genomförande och administration av den godkända ekonomiska uppskattningen av festivalen;
15. fastställa andra festivalpriser;
16. teckna avtal med individer, fysiska personer, juridiska personer, som förser RTSH med varor, hyrda varor, hyrd teknisk utrustning, hyrd TV-utrustning, hyrda lokaler och hallar, tjänster eller utför arbete för ART inom produktionen av Festivalen;
17. underteckna kontrakt (i) med upphovsmännen till festivalen, (ii) med upphovsmännen till texterna, med upphovsmännen till de musikaliska kompositionerna av de konkurrerande och/eller icke-konkurrerande låtarna som deltar i festivalen, (iii) med det framförande och/eller utövande artister i egenskap av skådespelare, tävlande och/eller icke-konkurrerande sångare vid festivalen, musiker, instrumentalister, dansare, orkester- eller kördirigenter, som presenterar, agerar, sjunger, reciterar, spelar, uppträder, uppträder, dirigerar eller på olika sätt framföra andra litterära och konstnärliga verk eller framträdanden av något slag på festivalen, (iv) med producenter av fonogram av icke-konkurrerande sånger som deltar i festivalen;
18. samordning, administration och övervakning av rättsförhållandet med enskilda, fysiska personer, juridiska personer, som förser RTSH med varor, med hyrda varor, med tekniska medel för uthyrning, med TV-medel för uthyrning, med lokaler och salar för uthyrning, med tjänster eller utföra arbete för ART inom produktionen av Festivalen;
19. alla andra skyldigheter som anges i denna förordning.
20. Festivalchefens plikt kan utövas direkt av ART:s generaldirektör, om festivaldirektören avskedas genom beslut av ART:s generaldirektör.

Konstnärlig ledare för festivalen
Festivalens konstnärliga ledare ansvarar för:

1. festivalens konstnärliga ledning;
2. utvärdera, bestämma, kontrollera och övervaka festivalens konstnärliga lösningar och val;
3. urval av artister och/eller artister, i egenskap av skådespelare, musiker, sångare, instrumentalister, dansare, som agerar, sjunger, reciterar, spelar, uppträder och/eller uppträder som artister och/eller artister inbjudna till festivalen;
4. bestämma, kontrollera och övervaka varje framträdande, tolkning och/eller utförande på festivalen;
5. bestämma, kontrollera och övervaka skådespelare, sångare, musiker, instrumentalister, dansare, som agerar, reciterar, spelar, uppträder och/eller uppträder under uppträdandet av den utövande artisten av den konkurrerande eller icke-konkurrerande låten på festivalen;
6. övervaka de tekniska och konstnärliga delarna och produktionselementen i framförandet av den utövande artisten i egenskap av sångaren, som sjunger den deltagande tävlings- eller icke-konkurrenserande låten i festivalen;
7. alla andra skyldigheter som anges i denna förordning.

DIREKTÖR
Festivalchefen ansvarar för:

1. den allmänna audiovisuella konstnärliga ledningen av festivalen genom framförandet av festivalens tv-ledning;
2. utföra kontroll, koordinering, hantering av ljudinspelningar och audiovisuella inspelningar av festivalen, urval av ljudinspelningar och audiovisuella inspelningar av festivalen och deras kommunikation till allmänheten genom överföring till allmänheten genom audiovisuella sändningar kombinerade till enstaka linjära audiovisuella enheter;

Musikchef
Musikchefen ansvarar för:

1. att organisera Symphony Orchestra of ART och Music Band, som direkt framför den musikaliska delen av de konkurrerande och/eller icke-konkurrerande låtarna på festivalen;
2. att övervaka repetitionerna av festivalen i repetitionshallen på ART;
3. övervaka genomförandet av festivalrepetitioner på festivalscenen i kongresspalatsets konserthus;
4. övervaka utvecklingen av festivalen vid festivalens datum;
5. övervaka den tekniska delen av festivalens ljud;
6. att anordna musikpoäng för den del av festivalprogrammet som ligger utanför tävlingen;
7. att övervaka och hantera processen för vokalinspelning och produktion av musik av de konkurrerande sångerna på festivalen, under tolkningen och utförandet av låtarna på festivalen av den utövande artisten i egenskap av sångare;
8. välja instrumentalister med musikinstrument, som kommer att uppträda och uppträda under produktionen av musiken från de konkurrerande låtarna som deltar i festivalen;
9. föreslå förändringar i orkestreringen av konkurrerande låtar i festivalen;
10. att genomföra alla beslut av festivalchefen samt att respektera bestämmelserna i festivalbestämmelserna.

1. Låtvalskommitté
2. Antalet medlemmar i låtvalskommissionen är ett antal av minst 5 (fem) medlemmar. Utnämningen och avskedandet av medlemmarna i låtvalskommissionen görs genom beslut av ART:s generaldirektör. Medlemmen av urvalskommittén för låtarna kan inte vara författaren, medförfattaren till den musikaliska kompositionen och/eller texten till låten, och kan inte vara en tolkartist i egenskap av sångaren av låten. Medlemmarna i låtvalskommittén bör vara personligheter inom konst, musik och albansk kultur i allmänhet.
3. Låtvalskommittén ansvarar för:

4. processen för urval och kvalificering av låtar i kvaliteten på konkurrerande låtar i festivalen;
5. alla andra skyldigheter som anges i denna förordning.

1. Festivaljuryn
2. Antalet medlemmar i festivaljuryn är ett udda antal och får inte vara mindre än 5 (fem) medlemmar. Utnämning och avskedande av medlemmarna i festivaljuryn sker efter beslut av generaldirektören. Alla medlemmar i festivaljuryn är jämställda sinsemellan. Medlemmen av festivaljuryn kan inte vara författaren, medförfattaren till den musikaliska kompositionen, av texten, och kan inte vara en artist i egenskap av sångare av den konkurrerande låten i festivalen.
3. Festivaljuryn ansvarar för:

4. tillkännagivandet av festivalens vinnande sång, vinnarlåten för festivalens andra pris, vinnarlåten för festivalens tredje pris samt andra utmärkelser för festivalen;
5. den slutliga rankningen av de deltagande tävlande låtarna från första till sista plats;
6. alla andra skyldigheter som anges i denna förordning.

1. Andra juryer
Festivaldirektören har rätt att föreslå ARTs generaldirektör inrättande av andra juryer, med ett enda antal medlemmar, och föreslå ARTs generaldirektör att utnämna och avsätta medlemmar i andra juryer på festivalen, som tillsammans med festivaljuryn kommer att tillkännage festivalens vinnande låt , festivalens vinnande låt, festivalens andra pris, vinnarlåten för festivalens tredje pris samt festivalens andra priser samt finalen rankning av de konkurrerande låtarna efter första plats till sista plats.

Artikel 3 – Regler för deltagande i tävlingen, KRITERIER och låtval
1. Antalet tävlande låtar i festivalen är 26 (tjugosex).
2. Tävlande låtar för deltagande i festivalen väljs ut av medlemmarna i låtvalskommittén.
3. Författarna till sångerna som tävlar om deltagande i festivalen (författaren till texten och författaren till den musikaliska kompositionen) samt artisten i egenskap av sångare, som sjunger låten som tävlar om deltagande i festivalen, bör inte ha ledande funktioner i ART, beslutsfattande gällande valberedningen av sånger samt i samband med Festivaljuryn.
4. Den tävlande låten för deltagande i festivalen måste uppfylla följande kriterier, vars bristande uppfyllelse omedelbart leder till att låten utesluts från tävlingen för deltagande i festivalen:
5. måste sjungas på albanska av den utövande artisten i egenskap av sångare, som kommer att framföra sången på festivalen, som måste vara över 16 år gammal;
6. bör inte vara längre än 4 (fyra) minuter och dess musikbas ska vara inspelad och fäst vid CD-hållaren;
7. bör inte vara känd för allmänheten genom att göra den tillgänglig för allmänheten, inklusive låtens musikaliska komposition;
8. måste fyllas i i alla dess beståndsdelar;
9. bör åtföljas av texten till den skrivna låten;
10. sångens text bör inte innehålla budskap som uppmuntrar till våld, diskriminering, ras, religiöst hat, uppmanar till kränkning av ordningen och störtande av den konstitutionella ordningen;
11. måste vara försedd med titeln;
12. den utövande konstnären i egenskap av sångare, författaren till den musikaliska kompositionen samt författaren till texten måste vara av albansk nationalitet;
13. En utövande artist i egenskap av sångare deltar i tävlingen med endast 1 (en) låt.
14. En författare till en musikalisk komposition kan delta i tävlingen med högst 2 (två) musikaliska kompositioner, inklusive medförfattarskap, i förhållandet: 1 (en) musikalisk komposition – 1 (en) låt.
15. En textförfattare kan delta i tävlingen med högst 2 (två) texter, inklusive medförfattarskap, i förhållandet: 1 (en) text – 1 (en) låt.
16. Urvalskommittén för låtarna utför urvalet av de tävlande låtarna för deltagande i festivalen görs genom processen att utvärdera de tävlande låtarna för deltagande i festivalen. Utvärderingsprocessen utförs vid ARTs huvudkontor. Medlemmarna i låtvalskommittén, efter att ha lyssnat på de tävlande sångerna för deltagande i festivalen, utvärderar var och en av de tävlande låtarna för deltagande i festivalen genom att utvärdera hela låten och alla beståndsdelar i låten (musikkomposition, texter, tolkning), genom att analysera vad låten representerar och vad den tillför festivalen, samt fastställa om innehållet i den musikaliska kompositionen innehåller innehållet i någon annan musikalisk komposition med eller utan text eller musikverk av något slag, uttryckt genom noter eller i någon annan form, som kränker tredje parts rättigheter. Utvärderingen av de tävlande sångerna för deltagande i festivalen utförs utifrån de professionella konstnärliga kriterierna, som är relaterade till det faktum, om sångerna är lämpliga för festivalen, om låtens beståndsdelar är harmoniserade med varandra, om låtarna har rätt tonalitet, om de har melodier och är vackra, om de uttrycker smaken hos allmänheten eller om sångerna speglar utvecklingen av både albansk och internationell musik. Var och en av medlemmarna i låtvalskommittén röstar på den låt de vill kvalificera sig för som en tävlande låt i festivalen. Beslutet av låtvalskommittén för urval och kvalificering av låtar i kvaliteten på konkurrerande låtar i Festivalen, undertecknas av alla medlemmar i låtvalskommittén. Låtvalskommissionen gör den slutliga rangordningen av alla låtar, som presenteras på RTSH, vilket uttrycks genom protokollet.
17. Den musikaliska kompositionen av den tävlande låten för deltagande i festivalen måste vara en originell intellektuell skapelse i allt dess innehåll. Texten till den konkurrerande låten för deltagande i festivalen måste vara den ursprungliga intellektuella skapelsen i allt dess innehåll.
18. I händelse av att det under urvalsprocessen visar sig att det i innehållet i den musikaliska kompositionen och/eller i innehållet i texten till den låt som tävlar om deltagande i festivalen finns delar av någon annan skapelse som bryter mot rättigheterna för tredje part har låtvalskommittén rätt att genom beslutet omedelbart utesluta låten.
19. Om det finns någon annan skapelse som gör intrång i tredje parts rättigheter och som finns i innehållet i den musikaliska kompositionen och/eller i innehållet i texten till den tävlande låten för deltagande i festivalen, konstateras det efter beslut av låtvalskommittén för urval av tävlande låtar i festivalen, men före festivalen föreslår låtvalskommittén till festivalen Regissör uteslutning av låten. Festivalchefen beslutar att utesluta låten från tävlingen på festivalen.
20. I händelse av att närvaron av någon annan skapelse, som gör intrång i tredje parts rättigheter och som finns i innehållet i den musikaliska kompositionen och/eller i innehållet i texten till låten som tävlar i festivalen, fastställs under Festival på en av kvällarna Festivaljuryn föreslår festivalchefen att utesluta låten, som beslutar att utesluta låten från tävlingen på festivalen och inleder initieringen av administrativa och rättsliga förfaranden mot innehavaren av rättigheterna till musikalen kompositionen av låten och/eller mot innehavaren av låttexträttigheterna.
21. Om det bekräftas att låten som deltar i festivalen innan dess framträdande på ARTs huvudkontor har kommunicerats till allmänheten i någon konstnärlig aktivitet, i något radio- eller tv-program, reklam eller audiovisuellt verk, som inte är relaterade till ARTs aktivitet, då utesluter festivalchefen genom beslutet låten från att delta i kvaliteten på den konkurrerande deltagande låten i festivalen.
22. Om artisten av tävlingslåten som deltar i festivalen drar sig tillbaka från tolkningen av låten i festivalen, så utesluter festivalchefen genom beslutet låten från att delta i kvaliteten på tävlingslåten som deltar i festivalen.
23. Om artisten av den tävlande låten deltar i festivalen, helt eller delvis tolkar den tävlande låten i festivalen, i någon konstnärlig aktivitet, i något radio- eller tv-program, reklam eller audiovisuellt verk, som inte är relaterade till aktiviteten av ART, då festivalchefen genom beslutet utesluter låten från att delta i kvaliteten på den konkurrerande deltagande låten i festivalen.

Artikel 4 – TÄVLINGSLÅTER TÄVLINGSFESTIVALEN
1. RTSH undertecknar kontraktet (i) med författaren till den musikaliska kompositionen av den konkurrerande låten på festivalen, (ii) med författaren till texten till den konkurrerande låten på festivalen, (iii) med den utövande artisten i egenskap av sångaren, som sjunger den tävlande sången i Festivalen .
2. Titeln på låten som deltar i festivalen kan ändras.
3. Om författaren till den musikaliska kompositionen av låten eller författaren till texten av subjektiva skäl inte undertecknar kontraktet med RTSH, så utesluter festivalchefen genom beslutet låten från att delta i kvaliteten på den konkurrerande låten på festivalen .
4. Om den utövande artisten i egenskap av sångare, som sjunger den konkurrerande låten i festivalen av subjektiva skäl inte undertecknar kontraktet med RTSH, så utesluter festivalchefen genom beslutet låten från att delta i kvaliteten på den konkurrerande låten i festivalen.
5. Om författaren till den musikaliska kompositionen av låten och/eller författaren till låtens text, efter att ha undertecknat avtalet med RTSH, utan rimliga skäl säger upp det undertecknade avtalet, då: (i) låten är omedelbart utesluten från dess deltagande i kvaliteten på den konkurrerande låten på festivalen, (ii) författaren till den musikaliska kompositionen av den konkurrerande låten på festivalen och/eller författaren till texten till den konkurrerande låten på festivalen, är skyldig att kompensera RTSH.
6. Om den utövande artisten i egenskap av sångare, som tolkar den konkurrerande låten på festivalen efter att ha undertecknat kontraktet med RTSH, utan rimliga skäl säger upp det undertecknade avtalet, då: (i) låten är omedelbart utesluten från sitt deltagande i kvaliteten på den tävlingslåt som deltar i festivalen, (ii) den utövande artisten i egenskap av sångaren, som framför tävlingslåten som deltar i festivalen, är skyldig att kompensera RTSH.

Artikel 5 – FESTIVALUTVECKLING
1. Festivalens konstnärliga ledare och festivalchefen bestämmer antalet låtar som kommer att kvalificera sig för festivalens sista kväll. I var och en av festivalens tävlingskvällar kommer att tävla låtarna från vilka låtarna kommer att väljas ut och kvalificeras för festivalens sista kväll, varifrån festivalens vinnande sång kommer att tillkännages, liksom festivalens andra priser .
2. På var och en av festivalens tävlande kvällar presenteras de deltagande tävlande sångerna i festivalen. Konstnärliga verk, främst musik, kan framföras eller framföras på var och en av festivalens tävlingskvällar, vars antal bestäms av festivalens konstnärliga ledare och festivalchefen.
3. Efter avslutad tävling av tävlande sånger under festivalens tävlingskvällar väljer festivaljuryn ut de tävlande deltagande låtarna som kvalificerar sig till festivalens sista kväll.
4. På festivalens sista kväll framförs de deltagande tävlande kvalificerade sångerna. På festivalens sista kväll kan konstverk, främst musik, tolkas eller framföras, vars antal bestäms av den konstnärliga ledaren och festivalchefen. På festivalens sista kväll tillkännages festivalens vinnande sång, vinnarlåten för festivalens andra pris, vinnarlåten för festivalens tredje pris och festivalens övriga priser.
5. Festivalchefen beslutar om det förfarande som ska följas av festivaljuryn eller festivaljuryn och andra juryer för att tillkännage festivalens vinnande låt, vinnarlåten för festivalens andra pris, vinnarlåten för festivalens tredje pris , andra festivalpriser, samt den slutliga rankningen av de konkurrerande låtarna som deltar i festivalen från första till sista plats.

Artikel 6 – MISSBRUK PÅ FESTIVALSCENEN
1. Författare till läroböcker; författare till musikaliska kompositioner av konkurrerande och/eller icke-konkurrerande låtar i festivalen; utövande och/eller utövande artister i egenskap av skådespelare, sångare som tävlar och/eller icke-konkurrerande sånger i festivalen, musiker, instrumentalister, dansare, orkester- eller kördirigenter, som presenterar, agerar, sjunger, reciterar, spelar, uppträder, uppträder , dirigera orkestern eller på annat sätt visa litterära och konstnärliga verk eller föreställningar av något slag på festivalen; Festivalens ledare (presentatörer) är förbjudna att: (i) göra några politiska, religiösa, grundlagsstridiga uttalanden på festivalscenen, något uttalande mot ART, såväl som alla uttalanden som inte är relaterade till festivalen; (ii) att utföra handlingar på festivalscenen som utgör olämpligt beteende, är förbjudna att bära kläder, symboler och frisyrer som strider mot principerna för gott uppförande och i strid med gällande lag, är förbjudna att bära kläder på festivalscenen eller får inte har synliga symboler, ord som utgör reklam för produkter eller tjänster.
2. För varje åtgärd som begås i strid med punkt 1 i denna artikel: (i) personen bötfälls av ART med upp till 1 000 000,00 (en miljon) ALL; (ii) låten, i vilken personen medverkar som författare till texten, författare till den musikaliska kompositionen, artist i egenskap av sångerska, genom beslut av festivalchefen omedelbart utesluts från hennes deltagande i festivalen; (iii) om den person som utför handlingen som strider mot punkt 1 i denna artikel är en musiker, instrumentalist, dansare, dirigent för en orkester eller kör, som presenterar, spelar, sjunger, reciterar, spelar, framför, utför, dirigerar orkestern eller som på annat sätt visar litterära och konstnärliga verk eller framträdanden av något slag på festivalen, festivalens ledare (presentatör), då utesluter festivalchefen genom beslut personen från festivalen.

Artikel 7 – SAMHÄLLETS ELEMENT
Om den utövande artisten i egenskap av sångaren, som sjunger den tävlande sången i festivalen, vid den första repetitionen på festivalscenen har använt ackompanjerande element i sången (t.ex. balett, lagt till musiker, etc.), kan dessa ackompanjerande element inte ändras senare utan medgivande från festivalens konstnärliga ledare.

Artikel 8 – RADIO- OCH TELEVISIONSPROGRAM RELATERADE TILL FESTIVALEN
1. Författare till texter och musikaliska kompositioner av låtarna som deltar i festivalen, artister i egenskap av sångare, som sjunger låtarna som tävlar i festivalen är skyldiga att kostnadsfritt delta i radioprogram och tv-program producerade av RTSH, relaterade till The festival.
2. Utövare i egenskap av sångare, som sjunger de tävlande sångerna i festivalen, om så krävs av RTSH, är skyldiga att kostnadsfritt delta i förverkligandet och produktionen av reklam för tv-reklam för de tävlande sångerna i festivalen, såväl som i festivalen sig.

Artikel 9 – EUROPEAN SONG FESTIVAL (EUROVISION SONG CONTEST)
1. Festivalens vinnande låt representerar Republiken Albanien i European Song Festival (Eurovision Song Contest).
2. Om den utövande artisten i egenskap av sångare, som sjunger den vinnande låten av festivalens första pris, drar sig ur deltagandet i den europeiska sångfestivalen (Eurovision Song Contest), har RTSH rätt att ersätta den med den vinnande låt av Festivalits andra pris. Om den utövande artisten i egenskap av sångare, som sjunger den vinnande låten av festivalens andra pris, drar sig ur deltagandet i den europeiska sångfestivalen (Eurovision Song Contest), har RTSH rätt att ersätta den med den vinnande låt av festivalens tredje pris. Om den utövande artisten i egenskap av sångare, som sjunger den vinnande låten av festivalens tredje pris, drar sig ur deltagandet i European Song Festival (Eurovision Song Contest), har RTSH rätt att ersätta den med en av de konkurrerande låtarna kvalificerade sig i festivalens sista kväll. Detsamma görs i fallet när festivalens vinnande sång sjungs i en sångares kvalitet av mer än en utövande artist.

Artikel 10 – BEVIS
1. Festivalrepetitioner startar på datum, tid och plats, enligt den detaljerade kalendern som fastställts av festivalens konstnärliga ledare i samarbete med festivalens musikledare. Datum och plats för festivalens repetitioner meddelas genom offentliga annonser på ART. Den utövande artisten i egenskap av sångare, som sjunger den konkurrerande sången som deltar i festivalen, är skyldig att delta i alla repetitioner som anges i kalendern och som är relaterade till hans sång. Skyldigheten som anges i denna paragraf inkluderar även generalrepetitionen av festivalen.
2. Om den utövande artisten, i egenskap av sångaren, som sjunger den tävlande sången som deltar i festivalen, använder ackompanjerande element i sången (t.ex. balett, tillagda musiker etc.), är han skyldig att möjliggöra deras närvaro på repetitionsdagar . av festivalen enligt kalendern. Skyldigheten som anges i denna paragraf inkluderar även generalrepetitionen av festivalen.
3. Kalendern för repetitionerna på Festivalscenen, för datum och tid bestäms av den konstnärliga ledaren i samarbete med musikledaren. Under repetitionerna på festivalscenen av den utövande artisten i egenskap av sångaren, som sjunger den konkurrerande låten i festivalen, förutom den utövande artisten, författaren till texten och författaren till den tävlande låtens musikaliska komposition i Festivalen kommer att få närvara. I händelse av bristande efterlevnad av de fastställda schemana, förlorar den utövande artisten i egenskap av sångaren, som sjunger den konkurrerande låten på festivalen, repetitionen och klarar repetitionen i slutet av repetitionen.
4. Personalmedlemmar hos den utövande artisten i egenskap av sångare, som sjunger låten som deltar i festivalen (frisörer, make-up artister, olika personal) kommer att tillåtas att närvara under repetitionerna på festivalscenen endast om tillstånd utfärdats av festivalchefen.

Artikel 11 – DISTRIBUTION AV INFORMATION OM FESTIVALEN
All typ av information relaterad till de konkurrerande låtarna på festivalen, den utövande artisten i egenskap av sångare, som sjunger den konkurrerande sången på festivalen, författarna till texterna och den musikaliska sammansättningen av de konkurrerande sångerna i festivalen, publicering av ljud-/videodelar av de medverkande låtarna som tävlar i festivalen, samt all annan information relaterad till festivalen, distribueras via ART media.

Artikel 12 – GRANSKNING AV FRÅGAN ELLER KLAGOMÅL
1. Alla förfrågningar eller klagomål angående procedurerna i denna förordning granskas av festivalchefen. Begäran eller klagomålet måste åtföljas av bevis. Begäran eller klagomålet tillsammans med bevisen lämnas till följande adress:

Albansk radio-tv
Ismail Qemali Street, nr. 11
Tirana
Republiken Albanien

2. Sökande eller klagande kan vara: (i) en utövande artist i egenskap av sångare, som sjunger den konkurrerande låten på festivalen; (ii) författaren till texten till den konkurrerande låten på festivalen; (iii) författare till den musikaliska kompositionen av låten som deltar i festivalen.
3. Begäran eller klagomålet till festivalchefen görs skriftligen på albanska. Begäran eller klagomålet granskas inom 3 (tre) arbetsdagar från inlämningsdatumet.
4. Svaret på begäran eller klagomålet görs skriftligt på albanska och skickas till sökanden eller klaganden.

Artikel 13 – FÖRKLARINGAR OCH RÄTTIGHETER
Författaren till den musikaliska kompositionen av tävlingslåten som deltar i festivalen, författaren till texten till tävlingslåten som deltar i festivalen, artisten i sångarens kvalitet, som sjunger tävlingslåten i festivalen, förklarar att de tillhör RTSH exklusivt, utan tidsbegränsningar och territorium, alla användningsrättigheter i förhållande till:


 • ljudinspelningar och audiovisuella inspelningar, som innehåller bilden, ljudet, tolkningen av den utövande artisten i egenskap av sångaren, som sjunger den konkurrerande sången i festivalen under festivalens repetitioner;

 • fotografier, som innehåller bilden av den utövande konstnären i egenskap av sångare, som sjunger låten som deltar i festivalen under festivalens repetitioner såväl som under festivalens tävling;

 • ljudinspelningar och audiovisuella inspelningar av intervjuer av författaren till den musikaliska kompositionen av tävlingslåten som deltar i festivalen, av författaren till texten till tävlingslåten som deltar i festivalen, av artisten i egenskap av sångare, som sjunger tävlingslåten i Festivalen, i radioprogram och i tv-program, som produceras av ART;

Artikel 14 – FESTIVALANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER
1. RTSH, som producent av festivalen, är den enda ägaren till alla exklusiva rättigheter för egendomsanvändning av festivalen såväl som till de speciella delarna av festivalen.
2. RTSH är ensam ägare till alla följande exklusiva rättigheter:


 • rätten till mångfaldigande och rätten att tillåta återgivning i kopior av festivalen och av enskilda delar av festivalen, antingen helt eller delvis, direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent, i vilken form och på vilket sätt som helst, inklusive ljudinspelning eller video, såväl som den tillfälliga eller permanenta lagringen av festivalen och speciella delar av festivalen;

 • spridningsrätten och rätten att tillåta spridning av exemplar av festivalen och av särskilda delar av festivalen, genom försäljning eller andra överlåtelser som erbjuds allmänheten för detta ändamål, samt import, export, distribution av exemplar av festivalen och speciella delar av festivalen;

 • rätten att arrendera och rätten att auktorisera uthyrningen för en begränsad tidsperiod av kopior av festivalen och av enskilda delar av festivalen;

 • rätten till offentlig kommunikation och rätten att tillåta offentlig kommunikation av festivalen och specifika delar av festivalen, en rättighet som särskilt inkluderar:

1. rätten till offentliga framträdanden av festivalen och särskilda delar av festivalen;
2. rätten att förmedla till allmänheten av festivalen och särskilda delar av festivalen till allmänheten som inte finns på den plats där festivalen äger rum och till vilken den sänds med hjälp av en högtalare, skärm eller andra tekniska hjälpmedel;
3. rätten att sända till allmänheten av festivalen och av specifika delar av festivalen, vilket inkluderar sändning med alla medel för återgivning av signaler, ljud eller bilder och/eller ljud och bilder samtidigt, trådlöst eller trådlöst, för mottagning av dem av offentlig så att: (i) överföring av signaler, bärare av festivalen och specifika delar av festivalen, som görs tillgängliga för allmänheten, möjliggörs genom signalavkodningsutrustning av en leverantör av audiovisuella medietjänster eller av en tredje part auktoriserad av saj; (ii) införandet av signaler, bärare av festivalen och särskilda delar av festivalen, avsedda att tas emot av allmänheten, för att möjliggöras av den oavbrutna överföringskedjan som, under sändningsföretagets ansvar, sänds till satellit och går ner till jorden;
4. rätten att återsända festivalen och specifika delar av festivalen, vilket innebär rätten att sända till allmänheten i en omistlig, oavbruten, samtidig sändning av festivalen och av specifika delar av festivalen: (i) när den sker från ett audiovisuellt media tjänsteleverantör (OSHMA) till en annan leverantör av audiovisuella medietjänster; (ii) när det görs med kabel eller mikrovågssystem för att ta emot från allmänheten en sändning som kommer från en annan leverantör av audiovisuella medietjänster (kabelvidaresändning).
5. rätten att göra festivalen och de speciella delarna av festivalen tillgängliga för allmänheten, vilket innebär rätten att förmedla festivalen och de speciella delarna av festivalen till allmänheten, trådlöst eller trådlöst, på ett sådant sätt att den är tillgänglig för medlemmar på den plats och vid den tid som de valt;
6. rätten att göra festivalen och särskilda delar av festivalen tillgänglig för användning under en begränsad tidsperiod och inte för direkta eller indirekta materiella eller kommersiella fördelar, genom institutioner som tillåter allmänhetens tillgång och för detta ändamål, utföra denna verksamhet som en offentlig tjänst ;
7. RTSH som leverantör av audiovisuella medietjänster (OSHMA) åtnjuter exklusiv rätt att tillåta eller förbjuda följande åtgärder, relaterade till:


 • fixa festivalsändningarna och specifika delar av festivalen, om dessa sänds trådlöst eller trådlöst, inklusive kabel- eller satellitsändningar;

 • reproduktionen av fixeringarna av festivalens sändningar och av festivalens speciella delar;

 • distribution av festivalens sändningar och speciella delar av festivalen;

 • vidaresändning av festivalsändningar och speciella delar av festivalen trådlöst eller trådlöst;

 • offentlig sändning av festivalsändningar och särskilda delar av festivalen till platser där en avgift krävs;

 • tillgängliggörande för allmänheten på ett interaktivt sätt av upptagningar av festivalens sändningar och av festivalens speciella delar;

 • distribution av fixering av festivalsändningar och speciella delar av festivalen;

Artikel 15 – SLUTBESTÄMMELSER
1. Förordningen träder i kraft med dess godkännande av generaldirektören för ART. Förordningen ändras genom ett beslut av generaldirektören för ART.
2. Ingen av bestämmelserna i denna förordning får tolkas separat från varandra.

GENERAL DIRECTOR OF ART

Thoma GËLLÇI

(Källa: Google Translates tolkning av RREGULLORE E FESTIVALIT TË 59 TË KËNGËS NË RTSH – 2022-06-08)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se