Tävlingsregler för Melodifestivalen 2023

MelodifestivalenSchlagerpinglan: SVT tar emot bidrag till Melodifestivalen 2023 mellan den 26:e augusti och 16:e september, vilket ni kan läsa mer om här. Här nedan ser ni de fullständiga reglerna (ordagrant återberättade från SVT:s pdf-fil, där även tävlingsblanketten finns).
(Grafik lånad från SVT.)

Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2023


TÄVLINGSREGLER MELODIFESTIVALEN 2023

A: Övergripande regler för insända tävlingsbidrag samt urvalsprocess
B: Regler för tävlingsbidrag som väljs ut att tävla
C: Övriga villkor

A: Övergripande regler för insända tävlingsbidrag samt urvalsprocess
A1. Melodifestivalen 2023 är en nationell tävling bestående av ett antal deltävlingar och en final. Samtliga tävlingsbidrag ska stå till förfogande för att tävla för SVT och att representera Sverige i 2023 års Eurovision Song Contest, (”ESC”), som arrangeras av European Broadcasting Union (”EBU”). Det är SVT:s avsikt att det bidrag som vinner Melodifestivalen 2023 också ska representera Sverige i ESC 2023.

A2. I Melodifestivalen 2023 kommer sannolikt 28 musikverk att tävla. De 28 bidragen är:
– de 14 bidrag som urvalsjuryn valt ut bland de musikverk som anmälts till tävlingen;
– de 14 bidrag bestående antingen av musikverk skapade av upphovspersoner som SVT specialinbjudit eller bidrag som SVT har valt ut bland de inskickade musikverken.

A3. Tävlingsanmälan görs genom uppladdning av ljudfil av tävlingsbidraget via www.melodifestivalen.se under perioden 26 aug-16 sep 2022 fram till klockan 11.59.

A4. En tävlingsanmälan kan inte ensidigt återkallas.

A5. SVT fattar självt alla beslut om den närmare utformningen av tävlingen (innefattande, men inte begränsat till urvalsprocessen, antalet deltävlingar och röstningsförfarande) liksom om tv-produktionen av de utvalda tävlingsbidragen (innefattande, men inte begränsat till frågor om medverkande, instrument och annan eventuell rekvisita på scenen).

A6. Svenska medborgare och/eller i Sverige folkbokförda (senast per den 26 augusti 2022) personer har rätt att deltaga i tävlingen som kompositörer och textförfattare, med undantag för personer som under tidsperioden 2 augusti 2022 – 30 mars 2023 är anställda vid eller uppdragstagare för Sveriges Television (SVT).

A7. Även personer som inte är svenska medborgare/folkbokförda i Sverige per den 26 augusti 2022 har rätt att deltaga i tävlingen förutsatt att tävlingsbidraget har minst en (1) upphovsperson som uppfyller kraven enligt A6.

A8. SVT avser att ge 10 av tävlingens 28 platser med förtur till bidrag som framförs med huvudsakligen svensk text. En och samma melodi får anmälas som separata tävlingsbidrag om den har text på olika språk (SVT behöver i så fall inte informeras om att samma melodi förekommer i flera tävlingsbidrag).

A9. Det är SVT:s avsikt att minst 50 % av utvalda tävlingsbidrag ska ha enbart kvinnliga kompositörer/textförfattare eller ha både kvinnliga och manliga kompositörer/textförfattare.

A10. Tävlingsbidrag vars text/titel kan anses stötande och/eller kan befaras inte bli godkänt för tävling i ESC kommer inte tillåtas delta i tävlingen.

A11. Namn på utvalda tävlingsbidrag samt kompositörer och textförfattare kommer att offentliggöras av SVT under november-december 2022.

A12. Endast nya verk som inte tidigare gjorts tillgängliga för allmänheten – vare sig genom överföring till allmänheten, offentligt framförande eller annan publicering/spridning – får delta i tävlingen. I kravet att verket inte får vara publicerat/spritt tidigare ligger att melodi och text inte tidigare får vara utgivna, oavsett form och media, eller på annat sätt ha spridits till allmänheten. Kravet att verket inte tidigare får ha framförts offentligt utgör bl.a. hinder mot framförande i konsertsammanhang eller liknande. I kravet att verket inte får ha varit föremål för överföring till allmänheten ligger att verket t.ex. inte får ha utsänts eller gjorts tillgängligt för allmänheten via radio, TV eller Internet (inklusive men inte begränsat till sociala medier).

A13. Endast bidrag vars tidslängd överstiger två (2.00) minuter och understiger tre (3.00) minuter, får delta i tävlingen. Bidrag som är över 3.00 min/under 2.00 min kvarstår dock i urvalsprocessen om urvalsjuryn anser att det är görligt att arrangera om bidraget till accepterad längd och detta accepteras och korrigeras av bidragets upphovsperson(er).

A14. Helt instrumentala bidrag godtas inte, sjungen eller talad text krävs.

A15. Sångspråket vid inskick är valfritt. Det språk som används på insänt tävlingsbidrag ska även användas vid framförandet i Melodifestivalen 2023, om inte SVT meddelat annat i samband med uttagningen. För det fall bidraget ska tävla för SVT och representera Sverige i ESC avgör SVT på vilket språk bidraget ska framföras.

A16. Artist som framför insänt tävlingsbidrag ska vara medveten om att tävlingsbidraget anmälts till årets tävling och vara beredd att, om SVT så önskar, framföra bidraget i såväl Melodifestivalen 2023 (deltävling/ar och final) som ESC 2023 (semifinal och final). Artist som i Melodifestivalen 2023 framför det bidrag som SVT utser att tävla för SVT och representera Sverige i ESC är inte självskriven att framföra tävlingsbidraget även vid ESC (jfr. B3 nedan). Det bör härvid framhållas att EBU:s regler för ESC-deltagande (”ESC-regelverk”) föreskriver att medverkande artist måste ha fyllt 16 år senast på dagen för finalen i ESC.

B: Regler för tävlingsbidrag som väljs ut att tävla
B1. Från och med att SVT har offentliggjort samtliga musikverk som utvalts att delta i tävlingen, dock tidigast från och med den 25 november 2022, frånsäger sig SVT alla rättigheter avseende övriga insända musikverk.

B2. Så fort ett tävlingsbidrag har utvalts att delta i Melodifestivalen 2023 måste dess upphovsperson/er omgående förse SVT med följande material:

1. Sångtext, tydligt utskriven på det språk som använts vid inskick eller som ska användas i tävlingen (se A15 ovan). Om detta språk inte är svenska eller engelska ska en svensk översättning av texten bifogas i skrift.

2. Fullständigt ifylld och av upphovsperson/-erna personligen undertecknad Tävlingsblankett (Se Bilaga 1).

B3. SVT beslutar efter samråd med tävlingsbidragens respektive upphovsperson/-er vilken eller vilka artister som ska framföra tävlingsbidraget i Melodifestivalen 2023 och/eller ESC 2023. Slutlig beslutanderätt avseende framförande artist/er/ tillkommer dock i alla avseenden SVT. Om upphovsperson inte godtar SVT:s beslut har SVT rätt att antingen genomdriva sitt beslut eller att diskvalificera tävlingsbidraget och ersätta det med ett annat.

B4. SVT kan besluta om att tävlingsbidrag ska framföras med en instrumentsolist som spelar sitt instrument ”live” under sändning.

B5. Maximalt åtta (8) personer får medverka i respektive tävlingsbidrag i Melodifestivalen. För det fall bidraget ska representera Sverige i ESC är medverkan begränsad till sex (6) personer.

B6. Tillhandahållandet av instrumentala ”backing tracks” är en förutsättning för tävlingsdeltagande. På dessa ”backing tracks” får förekomma förinspelad körsång, dock inte av medverkande huvudartist/er, som måste sjunga live. För det fall bidraget ska representera Sverige i ESC har den organisationen separata regler för förinspelad körsång på ”backing tracks”. I samband med SVT:s kontraktering av de artister som skall framföra respektive tävlingsbidrag kommer SVT att kräva att kontrakten innefattar dels en skyldighet att producera och till SVT leverera sålunda erforderliga ”backing tracks”, dels att för SVT:s nyttjande av ”backing tracks” erforderliga immateriella rättigheter upplåts till SVT.

För det fall att kontrakt med bl.a. sådant innehåll inte kommer till stånd eller om ”backing tracks” som uppfyller tävlingskraven inte levereras till SVT i rätt tid, har SVT rätt att diskvalificera tävlingsbidraget.

B7. Upphovspersoner till utvalda tävlingsbidrag ger i enlighet med vad som anges i dessa tävlingsregler rätten till SVT att självt eller genom vidareupplåtelse/-överlåtelse till annan nyttja, utan tids- eller territoriell begränsning, det ingivna musikaliska verket (text och/eller musik), hela eller delar därav, genom att:

– överföra det till allmänheten, offentligt framföra, ge ut/låta ge ut, sprida eller göra det tillgängligt för allmänheten på annat sätt, innefattande men inte begränsat till de sätt som följer av dessa tävlingsregler samt de sätt som följer av EBU:s vid var tid gällande ESC-regelverk,

– spela in/framställa de exemplar av verket som därvid erfordras.

B8. Utöver vad som följer av B7 ovan är upphovspersoner till det tävlingsbidrag som utses att tävla för SVT och representera Sverige i ESC skyldiga att även i övrigt acceptera och underkasta sig tillämpningen av EBU:s vid var tid gällande ESC-regelverk.

B9. Utföranderättsersättning samt ersättning för exemplarframställning för SVT:s och annans nyttjande enligt ovan utgår på sedvanligt sätt till s.k. collecting society företrädande upphovspersoner. Utgivande av sådan ersättning för annans nyttjande svarar dock inte SVT för.

B10. Upphovsperson svarar för att avtal inte ingåtts med tredje man som utgör hinder mot i punkt B7 angiven upplåtelse. Från den tidpunkt som ingivet musikaliskt verk omfattas av upphovspersons anslutning till STIM, dock tidigast från verkets förstagångsframföranden i tävlingen, gäller att SVT:s förfoganderätt till verket är begränsad på sätt som följer av sådant anslutningskontrakt. För det fall NCB (Nordic Copyright Bureau) förvaltar upphovspersons rätt att framställa exemplar, åligger det SVT, eller den till vilken SVT upplåter nyttjanderätt, att inhämta för aktuellt nyttjande avseende mångfaldigande på fysiska ljudbärare eventuellt erforderlig s.k. mekaniseringslicens från NCB eller från motsvarande s.k. collecting society för aktuellt territorium. Upphovsperson ska inte motsätta sig av SVT godkänd licensiering, inklusive det nyttjande som förutsätts i EBU:s vid var tid gällande ESC-regelverk, under förutsättning att det avsedda nyttjandet ej står i strid med upphovspersons ideella rätt enligt lag.

B11. Upphovsperson svarar vidare gentemot SVT och tredje man för att upphovsperson har rätt att upplåta erforderlig nyttjanderätt, t.ex. i förekommande fall har klarerat rättigheterna med eventuella samarbetspartners och rättighetshavare såsom musikförlag och skivbolag.

B12. SVT har rätt att utan särskild ersättning till upphovsperson eller artist, själv eller genom upplåtelse till annan, använda tävlingsbidragets titel, samt i förekommande fall namn och bild på upphovsperson samt artist, dels i samband med marknadsföring av respektive information om SVT och SVT:s program och verksamhet (inklusive men inte begränsat till Melodifestivalen 2023 respektive ESC 2023), dels på det sätt som förutsätts i EBU:s vid var tid gällande ESC-regelverk.

B13. Utan SVT:s uttryckliga godkännande får utvalt tävlingsbidrag inte framföras offentligt, publiceras/spridas eller eljest göras tillgängligt för allmänheten förrän tidigast nedan angivna tidpunkter:

– tävlingsbidrag som placerat sig på plats 3-4-5-6-7 i deltävling får göras tillgängligt för allmänheten från och med att sändningen av aktuell deltävling avslutats.
– tävlingsbidrag som placerat sig på plats 2 eller 1 i deltävling får göras tillgängligt för allmänheten från och med att sändningen av den fjärde deltävlingen avslutats.

Beslut om eventuell diskvalificering vid brott mot eller avvikelse från denna regel kommer, för undvikande av missförstånd, att fattas med beaktande av samtliga relevanta omständigheter i varje enskilt fall, och med särskilt beaktande av graden av uppsåt, vårdslöshet eller koppling till upphovspersoner/ artister/skivbolag/förlag för det aktuella tävlingsbidraget.

B14. Ett tävlingsbidrag som valts ut att delta i Melodifestivalen får inte marknadsföras förrän tidigast när tävlingsbidraget har lämnat tävlingen eller, om tävlingsbidraget kvalificerar sig till finalen i Melodifestivalen, efter Finalen.

B15. Ett tävlingsbidrag (inklusive titeln på tävlingsbidraget) får inte förekomma i samband med marknadsföring eller exponering av eller association till företag/varumärken eller produkter eller tjänster förrän tidigast 30 dagar efter att tävlingsbidraget lämnat tävlingen eller – om tävlingsbidraget kvalificerar sig till finalen i Melodifestivalen 2023 – tidigast 30 dagar efter Finalen eller – om tävlingsbidraget ska representera Sverige i ESC 2023 – tidigast 30 dagar efter SVT:s första sändning av ESC 2023.

B16. Vad som föreskrivs i B14 och B15 ovan utgör inte hinder mot marknadsföring av tävlingsbidraget i samband med offentligt framförande av tävlingsbidraget eller fysisk/digital utgivning av tävlingsbidraget efter de respektive tidpunkter som följer av B13 ovan, förutsatt att marknadsföringen inte associerar till Melodifestivalen.

B17. Upphovsperson till ett tävlingsbidrag som valts ut att delta i Melodifestivalen får inte med anspelning därpå förekomma i samband med marknadsföring eller exponering av eller association till företag/varumärken eller produkter/tjänster.

B18. Upphovsperson till tävlingsbidrag har – för undvikande av missförstånd – inte rätt att utan SVT:s godkännande nyttja SVT:s varumärken och/eller kännetecken för Melodifestivalen.

C: Övriga villkor
C1. Tävlingsbidraget, dess upphovsperson/er, tävlingsbidragets medverkan i tävlingen samt framförande artist/er får inte utnyttjas eller förekomma i kommersiella sammanhang eller andra sammanhang på ett sätt som kan sätta SVT:s opartiskhet eller oberoende ställning i fråga, t.ex. genom att SVT:s utsändning av verket kan bedömas som otillbörligt kommersiellt gynnande.

C2. Upphovsperson som deltar i tävlingen förbinder sig att, om SVT så önskar, delta i följande aktiviteter utan annan ersättning än kostnadstäckning för resa och logi i de fall där sådan krävs (angiven tid avser preliminär närvarotid):
• 1-2 presskonferenser, max 4 timmar.
• 1 förinspelad intervju, max 4 timmar.
• 1 direktsänd deltävling. SVT ersätter resa och logi för tre dygn om avståndet är längre än 7 mil från hemorten.
• Alla av SVT arrangerade presskonferenser inför och efter deltävling och före final om upphovspersons bidrag kvalificerat sig till final.
• I förekommande fall erforderlig närvaro (upp till 3 dygn såsom gällande för deltävling se ovan) om bidraget kvalificerat sig till Semifinalen (som för vissa tävlingsbidrag utgör ytterligare en deltävling på vägen mot final). SVT ersätter resa och logi om avståndet är längre än 7 mil från hemorten.
• 1 direktsänd final enligt senare instruktioner, SVT ersätter resa, logi för 3 dygn om avståndet är längre än 7 mil från hemorten.
• 1 direktsänd eller förinspelad intervju till ett s.k. krönikeprogram att spelas in och ev. sändas dagen efter finalen, max 6 timmar.
• Alla av SVT arrangerade presskonferenser efter finalen i händelse av avancemang till ESC.
• Närvaro om ca 15 dagar under ESC, samt erforderliga presskonferenser på plats, max 8 timmar.
• 1 direktsänd eller förinspelad intervju, med anledning av ESC, till ett s.k. årskrönikeprogram att spelas in och ev. sändas under hösten 2022/ vintern 2023, max 6 timmar.

C3. Om upphovsperson, artist eller representant för dessa bryter mot detta regelverk eller om inlämnat tävlingsbidrag eljest står i strid med detsamma, förbehåller sig SVT rätten att diskvalificera tävlingsbidraget, samt att därvid, helt eller delvis, inte utbetala ersättning i någon form. Skulle ersättning redan ha utbetalats äger SVT rätt att återkräva denna. I händelse av brott mot detta regelverk, förorsakat av upphovsperson, kontrakterad artist eller representant för dessa, ska den eller de av dessa som brutit mot reglerna ensam eller gemensamt, allt efter var och ens delaktighet, hålla SVT skadeslöst för SVT:s samtliga kostnader, utgifter, skador och förluster (inklusive eventuella anspråk mot SVT från tredje man) som en följd av sådant brott mot regelverket.

C4. Dessa tävlingsregler har fastställts i juni 2022 av SVT, som även äger rätt att ändra och/eller revidera dem samt besluta om deras närmare tillämpning.

(Källa: SVT:s Inbjudan_till_Melodifestivalen_2023.pdf 2022-07-01)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se