Tävlingsregler vid Polens val av ESC 2022-bidrag

Polen 2022Schlagerpinglan: Polens TV-bolag TVP tar emot bidrag till sitt ESC 2022-internval mellan den 20:e september och 20:e november, vilket ni kan läsa mer om här (där ni även hittar en sammanfattning av hur kommittén väntas utse bidraget).

Här nedan ser ni en (ordagrant återgiven) Google Translate-version på svenska.

(Grafik lånad från TVP.)

OBS! Det finns inga garantier för att denna version är korrekt översatt.


Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2022


Nationella preliminära föreskrifter
till den 66:e Eurovision Song Contest 2022

1. Arrangören av tävlingen är Telewizja Polska S.A., den enda producenten av National Qualifiers till den 66:e Eurovision Song Contest 2022, nedan kallade “National Qualifiers”.

2. Ämnet för kvalificeringsomgången är att välja en representant för Polen till den 66:e sångtävlingen Eurovision, som kommer att hållas i Italien i maj 2022.

3. Den polska representanten för den 66:e Eurovision Song Contest kommer att väljas ut genom en tävling från Telewizja Polska S.A., nedan kallad “Tävlingen”.

4. Rekryteringen till tävlingen baseras på en skanning som skickas via e-post en ifylld och undertecknad ansökningsblankett (bilaga 1 till denna i föreskrifterna) tillsammans med de erforderliga bilagorna som avses i punkten 8 härav av bestämmelserna

5. Att skicka bidraget till tävlingen är detsamma som att samtycka till representation polska vid den 66:e Eurovision Song Contest, nedan kallad “ESC ITALY 2022”.

6. Verk och artister som skickas in till tävlingen måste uppfylla följande villkor:
a) Den anmälda entreprenören måste vara minst 16 år gammal före den 1 maj 2022,
b) Det inlämnade arbetet får inte vara längre än 3 minuter,
c) Det inlämnade verket måste vara av urpremiärkaraktär och får inte publiceras någonstans före 1 september 2021,
d) Det inlämnade verket måste ha originalmusik och texter på valfritt språk,
e) Det inlämnade stycket får inte vara ett arrangemang av folkmelodier och får inte vara det
den så kallade “Omslag”,
f) Om en musikensemble lämnas in får dess sammansättning inte överstiga 6 människor,
g) Det inlämnade arbetet får inte innehålla något innehåll som diskriminerar någon grupp social,

7. Det rekommenderas att de artister som deltar i tävlingen deltar i att skriva texten och komponera det inlämnade arbetet.

8. En fullständig ansökan till tävlingen bör innehålla:
a) en skanning av det ifyllda och undertecknade ansökningsformuläret,
b) en genomsökning av de undertecknade reglerna för de nationella kvalificeringarna för den 66:e Eurovision Song Contest 2022,
c) mp3-fil med det inlämnade verket (det är inte tillåtet att överföra ljudfiler från demo sång uppladdad),
d) minst två bilder på den inlämnade entreprenören eller teamet,
e) biografisk anteckning om den inlämnade entreprenören.

9. Ansökningar skickas via e-post till följande adress: eurowizja@tvp.pl w deadline till den 20 november 2021, kl 22.00.

10. Telewizja Polska S.A. kommer att utse en tävlingskommitté bestående av 5 personer, inklusive ordföranden Konkurrenskommissionen.

11. Tävlingspristagaren kommer att väljas i två steg av tävlingskommittén.

12. I det första skedet av tävlingen kommer varje medlem i tävlingskommittén att välja bland lämnade in ansökningar från 3 entreprenörer som kommer att gå vidare till den andra etappen av tävlingen.

13. Varje medlem i tävlingskommittén får nominera 1 entreprenör utanför den andra etappen lämnat in ansökningar efter eget gottfinnande.

14. Minst 3 och högst 15 kan antas till den andra etappen av tävlingen Entreprenörer bland inlämnade ansökningar och högst 5 Entreprenörer om vilka som nämns i punkt 13

15. Under den andra etappen av tävlingen kommer tävlingskommittén att utvärdera varje arbete som kvalificerats för det andra steget, ger honom poäng på en skala från 1 – 10, med högsta poäng 10, den lägsta 1.

16. Vinnaren av tävlingen kommer att vara den entreprenör som får det högsta antalet poäng.

17. Vid lika röstetal tillkommer den avgörande rösten tävlingskommitténs ordförande.

18. Tävlingskommitténs dom kommer att meddelas senast den 2 januari 2022.

19. Endast tävlingsvinnaren kommer att offentliggöras.

20. Vinnaren av tävlingen kommer att representera Polen vid ESC ITALY 2022, därför han åtar sig att samarbeta och tillhandahålla Telewizja Polska S.A. Allt nödvändigt material som krävs av Telewizja Polska S.A., European Broadcasting Union (European Broadcasting Union) och arrangören av ESC ITALY 2022.

21. Tävlingspristagaren, om han får ett förslag, åtar sig att inleda förhandlingar om ingåendet av förvaltningsavtalet, med angivande av särskilt dess deltagande i någon karaktär i sändningar/program på tv, radio och i webbplatser och på onlineplattformar, som sänds eller sprids på alla medier och på något sätt.

22. Under tävlingen ESC ITALY 2022 får ingen entreprenör representera mer än ett land.

23. Tävlingspristagaren åtar sig att delta i repetitioner och uppträda live under konserter i semifinalen och den stora finalen, som kommer att äga rum i maj 2022 i Italien.

24. Tävlingspristagaren kommer att presentera ESC ITALY 2022 som en del av repetitioner och konserter tävlingsstycke på scen till ackompanjemang av ett inspelat soundtrack.

25. Överträdelse av bestämmelserna i föreskrifterna av entreprenören eller anmälaren kommer att resultera i uteslutning av entreprenören från deltagande i tävlingen. TV fattar beslut i denna fråga Polen S.A. Detta beslut är slutgiltigt.

26. Telewizja Polska S.A. kan ogiltigförklara resultaten från de nationella elimineringarna utan att ange någon anledning.

27. Telewizja Polska S.A. i händelse av att tävlingen måste avbrytas på grund av force majeure; i inklusive naturkatastrof, undantagstillstånd, krigslagar, nationell sorg, handling lagliga föreskrifter utfärdade av administrativa myndigheter som hindrar tävlingen från att hållas och beslutet av styrelsen för Telewizja Polska S.A. och/eller chefen för underhållnings- och ljusbyrån, ersätter inte kostnaderna för de entreprenörer som är kvalificerade för den 66:e tävlingen Eurovision Songs 2022, samt de kostnader som sökande har i samband med förberedelse för deltagande i tävlingen.

28. Telewizja Polska S.A. förbehåller sig rätten att ändra dessa bestämmelser.

(se originaldokumentet hos TVP för Bilaga nr 1: anmälningsformulär)


(Källa: Google Translates tolkning av Regulamin Krajowych Eliminacji do 66. Konkursu Piosenki Eurowizji 2022 – 2021-11-11)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se