Tävlingsregler för UMK 2022

UMKSchlagerpinglan: YLE tar emot bidrag till UMK 2022 mellan den 1:a och 6:e september, vilket ni kan läsa mer om här. Här nedan ser ni de fullständiga reglerna (ordagrant återberättade från YLE).
(Grafik lånad från YLE / Miikka Varila.)


Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2022


TÄVLINGEN FÖR NY MUSIK 2022 REGLER

UMK – Tävlingen för Ny Musik (nedan tävlingen) söker den bästa nya finländska låten och den bästa artisten. Vinnaren i tävlingen representerar Finland vid Eurovision Song Contest år 2022.

Rundradion Ab (nedan Yle) beslutar om hur tävlingsprocessen skall genomföras och om tidtabellen med beaktande av de regler och tidtabeller som fastställts av Europeiska rundradioförbundet (nedan EBU).

1. Deltagande och material

1.1. Deltagaren kan delta i tävlingen endast med en låt som inte har publicerats tidigare.

1.2. Demoinspelningarna ska insändas till tävlingen mellan 1.9.2021 och 6.9.2021. Som tävlingsbidrag godkänns endast demoinspelningar som har anlänt till Yle inom den utsatta tiden och som är förenliga med dessa regler.

1.3. Demoinspelningar och övrigt begärt material ska uppladdas i digitalt format på Yles server.

1.4. Huvudsolisten(-solisterna) kan delta i tävlingen med tre (3) låtar men endast en (1) låt kan gå vidare i tävlingen. Artisterna kan delta i flera låtar som vanliga medlemmar i ett band. Upphovsmännen (kompositörer, textförfattare, arrangörer) kan delta i tävlingen med flera låtar.

1.5. Den solist eller det band som framför låten på demoinspelningen skall vara den/det som slutgiltigt framför låten.

1.6. Demoinspelningen skall vara sjungen, produktionsmässigt av hög kvalitet och av den skall framgå förutom melodin också riktlinjerna och idéerna för det slutliga arrangemanget.

1.7. Demoinspelningar och annat material som sänts till tävlingen returneras inte. Yle betalar ingen ersättning för dem och svarar inte för sådana kostnader och arvoden som uppkommer i anslutning till produktionen av det material som sänts in till tävlingen.

1.8. I samband med tävlingen har Yle rätt att använda allt insänt material på alla sätt, inbegripet i marknadsföringen av tävlingen, samt i program som producerats under tävlingens gång, oberoende av förmedlingssättet och obegränsat av tiden.

1.9. Den person/de personer som har komponerat låten, den/de som framför den och de övriga rättsinnehavarna ger Yle sitt samtycke till att filma dem i deras förberedelser inför tävlingen.

1.10. Yle har med ensamrätt alla rättigheter till det material som bolaget producerar under tävlingens gång, utan plats- och tidsmässig begränsning, inbegripet rätten att omarbeta och vidarebefordra materialet.

2. Tävlingsprocessen

2.1. Den expertjury som Yle har utnämnt, väljer de låtar som går vidare i tävlingen (artisten + låten) bland alla låtar som har insänts till tävlingen.

2.2. Yle förbehåller sig rätten att besluta om sättet att välja de tävlande. Beslutet kan inte överklagas.

2.3. Tävlingens vinnare väljs vid UMK-finalen i februari 2022 som sänds som en direktsändning. I finalen avgörs omröstningen av det sammanlagda antalet röster som kommit från publiken och juryerna. Vinnaren förbinder sig att representera Finland i den internationella Eurovision Song Contest 2022 och att producera vinnarlåten förenligt med EBU:s regler.

2.4. Om publikomröstningen misslyckas på grund av en teknisk eller annan omständighet, avgörs vinnaren av den expertjury som Yle har utnämnt.

2.5. De tävlande får inte gå ut offentligt med de olika skedena, resultaten och övrigt i den tävlingsprocess som Yle har fastställt före en tidpunkt som meddelas senare. Yle har rätt att avstänga en tävlande som inte iakttar sekretesskyldigheten eller övriga tävlingsregler.

3. Allmänna regler

3.1. En demoinspelning som insänts till tävlingen får inte delta i övriga länders Eurovision Song Contest-kval.

3.2. Minst en av dem som har gjort låten till tävlingen samt huvudsolisten/minst en av huvudsolisterna måste vara finsk medborgare eller bo permanent i Finland.

3.3. Alla artister som deltar i tävlingen skall ha fyllt 16 år senast 1.5.2022 (preliminärt datum som kan ändras). Ovan nämnda åldersgräns gäller inte låtens kompositörer, textförfattare eller arrangörer. Personer som är tillsvidareanställda på Yle kan inte delta som artister i tävlingen.

3.4. Sången får vara högst tre (3) minuter lång.

3.5. Vid tv-framföranden får det vara högst sex (6) personer på scenen. Yle har den slutgiltiga beslutsrätten gällande scenframträdandet.

3.6. Språket på sången fritt valbart. Vinnaren i tävlingen måste beakta att texten i enlighet med EBU-reglerna inte får vara politisk eller kränkande, inte heller innehålla svordomar eller produktmärken.

3.7. Alla tv-uppträdanden i tävlingen sker som singback med instrumental bakgrund. Bakgrunden skall sändas till Yle senast 29.10.2021.

3.8. Produktionen av de slutliga versionerna av de låtar som har valts att gå vidare i tävlingen avtalas separat för varje bidrag. Den tävlande producerar själv den slutgiltiga versionen, varvid den tävlande eller hans/hennes representant (producent, skivbolag o.s.v.) skall sända in det färdiga materialet inom den fastställda tidsgränsen, i det format som krävs. Då ansvarar den tävlande eller hans/hennes representant för att versionen tekniskt är i en form som kan framföras. Om en tredje part i efterhand framför något tilläggskrav på Yle för nya bakgrunder till framförandet och/eller till den sjungna versionen ansvarar inspelningens producent för dem. Yle kan vid behov förmedla separat produktionsstöd vilket bestäms av Yles producent.

3.9. Vad gäller kompositörerna, textförfattarna och arrangörerna av sången, rapporterar Yle om sina framföranden till Teosto, som tar hand om ersättningarna enligt gällande avtal. De tävlande måste själva göra sin låts verkanmälan till Teosto eller till någon annan musikupphovsrättsorganisation.

3.10. Yle ansvarar för tävlingsdeltagarnas rimliga rese- och boendekostnader i samband med tävlingen som har avtalats på förhand med Yles representant. För tävlingsdeltagare, bakgrundssångare och andra till uppförandet godkända personer som reser till tävlingen från utlandet ersätter Yle endast avtalade resor inom Finland.

3.11. Yle betalar en ersättning till de deltagare som tar sig vidare i tävlingen. Ersättningen avtalas separat.

3.12. Yle tillhandahåller sedvanliga friserings-, makeup-, kostym- och koreografitjänster inför tävlingsevenemangen. Yle betalar ingen ersättning till andra personer som deltagit i planeringen av eller förberedelserna inför tävlingsframträdandet eller som på annat sätt hjälpt de tävlande i bakgrunden. Yle ersätter inte kostnader för dräkter, frisyrer, rekvisita eller transport av rekvisita utan en separat överenskommelse på förhand. En tävlingsdeltagare får anlita egna medhjälpare, men Yle ersätter inte deras kostnader eller arvoden.

3.13. Kompositioner eller texter som deltar i tävlingen får inte uppföras offentligt, inte heller publiceras kommersiellt eller icke-kommersiellt (noter, skiva, kassett, CD, DVD, film, video, radio, television, internet, mobil, on demand, o.s.v.) innan Yle väljer de låtar som går vidare i tävlingen under hösten 2021. De låtar som går vidare i tävlingen får inte uppföras offentligt eller ges ut kommersiellt eller icke-kommersiellt innan tävlingslåtarna ges ut av en samarbetspartner som Yle har valt i januari-februari 2022.

3.14. Vinnarlåtens rättsinnehavare godkänner de villkor och den fördelning av royalty, som bestäms i avtalet med EBU:s samarbetspartner, och som gäller då låten i kommersiellt syfte görs tillgänglig för allmänheten i samband med ESC 2022 (2022 ESC License Agreement).

3.15. De artister som framför låten (solisten/solisterna, bandet/banden, bakgrundssångarna och övriga uppträdande) som valts att gå vidare i tävlingen skall förbinda sig att stå till förfogande vid repetitioner, framföranden och marknadsföring vid tidpunkter som meddelas senare, under hela tävlingstiden.

3.16. Yle kräver att få motsvarande rättigheter till vinnarlåten som EBU kräver. Upphovsmannen (-männen) och/eller deras representanter också försäkrar att de inte har ingått förbindelser som står i konflikt med EBU:s regler.

3.17. Yle förbehåller sig rätten att ändra reglerna. För övrigt gäller de internationella Eurovision Song Contest reglerna som EBU har fastställt. Yle förbehåller sig rätten till ändringar i dessa UMK-regler vid ändringar i EBU:s regler eller i tolkningen av dem. Yle förbehåller sig även rätten att utesluta sådana låtar ur tävlingen som inte uppfyller dessa regler. Yle betalar ingen ersättning för kostnader för låtar som utesluts ur tävlingen till följd av brott mot reglerna.

3.18. Vid deltagandet i tävlingen godkänner låtens artister, kompositörer, textförfattare, arrangörer och producenter tävlingens regler och förbinder sig att följa dem.

4. Promotion och marknadsföring

4.1. Tävlingsdeltagaren bör ha en utsedd person som under den tid tävlingen pågår ansvarar för promotion och som fungerar som kontaktperson gentemot Yle i alla ärenden som gäller marknadsföring eller promotion. Yle marknadsför och gör PR för Tävlingen för ny musik, inte enskilda artister. Yle ersätter inte kostnader som kostnader som uppstår för tävlingsdeltagarens PR-person (såsom t.ex. kostnader för taxiresor).

4.2. Yle producerar PR- och marknadsföringsmaterial som används i marknadsföringen av tävlingen. Yle förbehåller sig rätten att välja PR- och marknadsföringsmaterial samt dess produktions- och distributionssätt. Exempel på Yles PR- och marknadsföringsmaterial är promotionsbilder, nyhetsbrev samt annat marknadsförings- och reklammaterial.

4.3. Artisten kommer separat överens om på vilket sätt artisten får använda tävlingens PR- och marknadsföringsmaterial. Användning och distribution av annat material förutsätter Yles tillstånd. Användningen av material i kommersiellt bruk förutsätter att en engångsavgift betalas till Yle. Avgiften gäller inte den promotion som hör till tävlingen samt de bilder som används vid publiceringen av tävlingslåten. Det material som avses enligt dessa regler skall sändas in mellan 1.9.2021 och 6.9.2021 via en anmälningsblankett som läggs ut på adressen yle.fi/umk.

För anmälan krävs i digitalt format:

 • Demoinspelning. Filformat: mp3
 • Ett fotografi på den uppförande artisten (solisten/solisterna och/eller bandet).
  Kolla att fotografens namn finns med och att artisten har rätt att använda bilderna.
  Filformat: jpg, kamerans största möjliga filstorlek (imagesize: large),
  förpackningsformat: fine. Obs! Inga raw-filer, inga foton som tagits med mobiltelefon!
 • Publiceringsbar biografi av tävlingsdeltagaren (solisten/solisterna och/eller
  bandet) med uppgifter om tävlingsdeltagarens eventuella Twitter-, Facebook- och
  Instagram-konton samt webbplats och andra länkar.
 • Låttexten (doc, pdf eller rtf).
 • Materialens uppladdningsinstruktioner återfinns 1.9.2021 på adressen yle.fi/umk
  Mer information via e-post: umk@yle.fi

  (Källa: YLE:s TÄVLINGEN FÖR NY MUSIK 2022 REGLER 2021-08-02)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se