Tävlingsregler vid Polens nationella uttagning 2023

Polen 2023Schlagerpinglan: Polens TV-bolag TVP tar emot bidrag till sin nationella ESC 2023-uttagning mellan den 19:e september och 15:e januari, vilket ni kan läsa mer om här.
(Grafik lånad från wikipedia.)

Här nedan ser ni en (ordagrant återgiven) Google Translate-version på svenska.

OBS! Det finns inga garantier för att denna version är korrekt översatt.

Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2023

Nationella preliminära bestämmelser
till den 67:e Eurovision Song Contest 2023

1. Arrangör av förberedelserna är Telewizja Polska S.A. med säte i Warszawa 00-999, ul. John Pawła Woronicza 17, införd i registret över företagare som förs av domstolen District Court i Warszawa, XIII Commercial Division of the National Court Register, under KRS-nummer 0000100679, NIP 521-04-12-987, den enda tillverkaren av de nationella elimineringarna upp till 67:e Eurovision Song Contest 2023.

2. Ämnet för elimineringen är att välja en representant för Polen till den 67:e sångtävlingen Eurovision kommer att hållas i Storbritannien i maj 2023.

3. Den polska representanten för den 67:e Eurovision Song Contest kommer att väljas ut på vägen en tvåstegs musiktävling av Telewizja Polska S.A., nedan kallad “Tävlingen”.

4. Rekrytering till Tävlingen sker på basis av en skanning som skickas elektroniskt en ifylld och undertecknad ansökningsblankett (bilaga 1 till denna i föreskrifterna) tillsammans med de obligatoriska bilagorna som avses i punkten 8 härav föreskrifter.

5. Att skicka ansökan till tävlingen är liktydigt med att samtycka till representation Polen i den 67:e Eurovision Song Contest, nedan kallad “ESC 2023”.

6. Verk och artister som skickas in till tävlingen måste uppfylla följande villkor:
a) Entreprenören måste vara 16 år gammal före den 1 maj 2023,
b) stycket får inte vara längre än 3 minuter,
c) verket måste vara av premiärkaraktär och får inte publiceras någonstans tidigare den 1 september 2022,
d) stycket måste ha originalmusik och text på valfritt språk,
e) stycket får inte vara ett arrangemang av folkmelodier och får inte vara det så kallade “Omslag”,
f) i händelse av att en musikensemble inlämnas, får dess sammansättning inte överstiga 6 människor,
g) verket får inte innehålla något innehåll som diskriminerar någon social grupp.

7. Det rekommenderas att de artister som deltar i tävlingen deltar i att skriva texten och komponera det inlämnade verket.

8. En fullständig ansökan till tävlingen bör innehålla:
a) en skanning av det ifyllda och undertecknade ansökningsformuläret,
b) en genomsökning av de undertecknade bestämmelserna för de nationella kvalifikationerna för den 67:e Eurovision Song Contest 2023,
c) mp3-fil med det inlämnade verket (det är inte tillåtet att överföra ljudfiler från demo sång uppladdad),
d) minst två foton av den inlämnade entreprenören eller teamet,
e) biografisk anteckning om den inlämnade entreprenören.

9. Ansökningar skickas via e-post till följande adress: eurowizja@tvp.pl w deadline till den 15 januari 2023, kl 22.00.

10. Telewizja Polska S.A. kommer att utse en femte tävlingskommitté för varje steg i tävlingen personer, inklusive ordföranden i tävlingskommittén. Konkurrenskommissionens sammansättning i varje stadiet i tävlingen kan vara annorlunda.

11. I tävlingens första skede har tävlingskommittén gemensamt, bland de inlämnade ansökningarna, kommer att välja ut högst tio finalister som går vidare till den andra etappen av tävlingen.

12. Listan över finalister kommer att tillkännages senast den 25 januari 2023.

13. Telewizja Polska S.A. förbehåller sig rätten att bevilja en sk “Wild Card” Entreprenören/laget som inte deltar i det första steget av tävlingen, berättigar till det innehavaren att delta i den andra etappen av tävlingen.

14. Den andra etappen av tävlingen är den sista konserten, under vilken de utvalda finalisterna kommer att uppträda i det första skedet av tävlingen. Finalkonserten äger rum den 26 februari 2023. Ett tillstånd deltagandet i Finalkonserten avslutas med Telewizja Polska S.A. överlåtelseavtalet rätten till konstnärligt framförande av verket som en del av Konserten.

15. Tävlingsdeltagare är skyldiga att etablera ett nära samarbete med produktions- och produktionsavdelningen – realiseringsförberedelser inför Finalkonserten, och i synnerhet för leverans i senast den 5 februari 2023 följande material:
a) bakgrundsmusik i form av en wave-fil,
b) etappplan,
c) en musikvideo för ett tävlingsstycke och/eller ljud-videomaterial som används för marknadsföring deltagare och tävlingen.

16. Under Finalkonserten kommer finalisterna att presentera sina verk live från med hjälp av bakgrundsmusik, den sk halva uppspelningar.

17. I det andra skedet av tävlingen kommer finalisterna att bedömas av tävlingskommittén och av tittare via sms-röstning.

18. Efter presentationen av alla tävlingsverk, varje jurymedlem från kommissionen Tävlingen kommer att bedöma varje föreställning individuellt och dela ut poäng på en skala från 1-10 till alla deltagare i tävlingen.

19. Jurymedlemmarnas individuella resultat kommer att summeras och sedan återstår summan av poängen omvandlas till en procentandel, vilket resulterar i Konkurrenskommissionens resultat.

20. Efter presentationen av alla tävlingsarbeten kommer SMS-grindar att lanseras tittare röstar, kommer portarna att öppnas under en viss tid. Om öppning och stängning SMS-mål kommer att meddelas av konsertledarna.

21. Efter att sms-grindarna stängts och rösterna räknats omvandlas även de till en andel procentsats.

22. Den slutliga presentationen av resultaten kommer att göras genom att ange genomsnittet av kommissionens röster Tävling och sms-röstning i förhållandet 50/50. Vid oavgjort, avgörande har konkurrensutskottets röster.

23. Konsertens dirigenter kommer att göra rösterna från deltagarna i tävlingen allmänt tillgängliga, som tog plats från 10 till 4

24. De tre deltagarna med flest röster går till förlängning.

25. Efter att de tre deltagarna i tävlingen har lyssnats på igen kommer de tidigare erhållna rösterna att erhållas rensades och SMS-portar öppnades igen.

26. Efter att ha hört de tre deltagarna i tävlingen igen, kommissionens tidigare röster Tävlingsbidragen kommer att nollställas och varje jurymedlem kommer att omvärdera dessa prestationer individuellt dela ut poängen på en skala 1-3 för alla deltagare på övertid.

27. Jurymedlemmarnas individuella resultat kommer att summeras, varefter summan av poängen behålls omvandlas till en procentandel, vilket resulterar i Konkurrenskommissionens resultat

28. Efter att sms-portarna stängts igen och rösterna räknats omvandlas även de till procentsats.

29. Den slutliga presentationen av resultaten kommer att göras genom att ange genomsnittet av kommissionens röster Tävling och sms-röstning i förhållandet 50/50. Avgörande vid oavgjort har konkurrensutskottets röster

30. Vinnaren av tävlingen är den deltagare som har högst röstandel i tilläggstid.

31. Tävlingspristagaren kommer därför att representera Polen vid ESC 2023 han åtar sig att samarbeta och tillhandahålla Telewizja Polska S.A. Allt nödvändigt material som krävs av Telewizja Polska S.A., European Broadcasting Union (European Broadcasting Union) och arrangören av ESC 2023.

32. Tävlingspristagaren, om han får ett förslag, åtar sig att inleda förhandlingar om ingåendet av förvaltningsavtalet, med angivande av särskilt dess deltagande i valfri karaktär i sändningar/program på tv, radio och i webbplatser och onlineplattformar som sänds eller sprids på alla medier och på något sätt.

33. Under ESC 2023-tävlingen får ingen entreprenör representera mer än en Land.

34. Tävlingspristagaren åtar sig att delta i repetitioner och uppträda live under konserter i semifinalen och den stora finalen, som kommer att äga rum i maj 2023 i Wielka Storbritannien.

35. Tävlingspristagaren kommer att presentera ett stycke som en del av ESC 2023:s repetitioner och konserter tävling på scen till ackompanjemang av ett inspelat soundtrack.

36. En överträdelse av entreprenören eller anmälaren av bestämmelserna i föreskrifterna kommer att resultera i uteslutning av entreprenören från deltagande i tävlingen. TV fattar beslut i denna fråga Polen S.A. Detta beslut är slutgiltigt.

37. Telewizja Polska S.A. kan ogiltigförklara resultaten av de nationella elimineringarna utan att ange någon anledning.

38. Telewizja Polska S.A. i händelse av att tävlingen måste avbrytas på grund av force majeure; i inklusive naturkatastrof, undantagstillstånd, krigslagar, nationell sorg, handling lagbestämmelser utfärdade av administrativa myndigheter som hindrar tävlingen från att hållas och beslutet av styrelsen för Telewizja Polska S.A. och/eller chefen för underhållnings- och ljusbyrån, ersätter inte kostnaderna för den entreprenör som är kvalificerad för den 67:e tävlingen Eurovision Songs 2023, samt de kostnader som sökande har i samband med förberedelse för deltagande i tävlingen.

39. Telewizja Polska S.A. förbehåller sig rätten att ändra dessa bestämmelser.

(se originaldokumentet hos TVP för Bilaga nr 1: anmälningsformulär)

(Källa: Google Translates tolkning av Regulamin Krajowych Eliminacji do 67. Konkursu Piosenki Eurowizji 2023 – 2022-09-19)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se